Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Декларация за действителен собственик на фирма – кой и как трябва да подава?

От |Публикувано на: 31.01.2019|Обновено на: 14.09.2020|

През месец март, 2018 г. беше приет нов Закон срещу мерките за изпиране на пари. В него беше предвидено, че при наличието на определени обстоятелства, някои фирми трябва да декларират в Търговския регистър свой действителен собственик. Процедурата за това трябваше да бъде уредена с Правилник за прилагане на ЗМИП. Той в крайна сметка стана факт едва на 31.12.2018 г. Част от Правилника е и образец на декларация за действителен собственик.

Дотук добре. Това обаче все още не беше достатъчно, за да може фирмите да декларират изискуемите по закон данни. Необходимо беше Агенция по вписванията да създаде формалната процедура за обявяване на декларация за действителен собственик в Търговския регистър. Това се случи на 28.01.2019. Агенцията публикува съобщение, че от 01.02.2019 ще започне да приема декларациите.

Нашият екип може да съдейства с подаването на тази декларация като повече информация може да бъде открита на тази страница. Ето и информация за процедурата:

Кои фирми трябва да подават декларации за действителен собственик?

Има две категории фирми, които трябва да декларират данни в Търговския регистър:

  1. Фирми, в които някой от съдружниците е юридическо лице;
  2. Фирми, в които юридически лица (други фирми и организации) могат да упражняват контрол.

Физически лица са хората. Всеки човек, съгласно българското право, е физическо лице. Юридически лица са всички лица, които не са физически – фирми, организации, държавни органи и други. По-долу ще разгледаме и двете основания с повече детайли.

Фирми със собственици или съдружници юридически лица

Едно юридическо лице може да бъде съдружник в една фирма или пък директно да бъде неин едноличен собственик. Вече сме писали материал за дъщерните дружества в нашия блог, затова няма да се спираме много на тях. ЗМИП установява следното правило: Ако във фирмата има съдружник юридическо лице с дялово участие от поне 25% от капитала, то фирмата трябва да декларира действителен собственик. Действителният собственик винаги е физическо лице. В случая това ще бъде собственика на юридическото лице, което е съдружник. Ето една много проста графика, която да замести сложните обяснения:Декларация за действителен собственик на фирма

Важно условие, което трябва да се повтори тук е, че фирмата, която е съдружник на друга фирма, трябва да притежава поне 25% от капитала на дружеството. Ако на свой ред тази фирма е собственост на друга фирма, трябва ад се изследва нейният собственик и така по веригата докато не се установят физическите лица, които стоят зад съответния съдружник.

Фирми, в които юридически лица могат да упражняват контрол

Упражняването на контрол е второто основание, на което трябва да бъде подадена декларация за действителен собственик. Според Търговския закон едно лице упражнява контрол върху друго, ако:

  1. Притежава повече от половината от гласовете в общото събрание;
  2. Има право да определя повече от половината от членовете в управителния орган

В случая с фирмите едно юридическо лице ще може да упражнява контрол върху друго единствено, ако има повече от 50% от дяловете или акциите в капитала. Останалите хипотези, предвидени в закона, са по-скоро казуистични. Разликата с горната хипотеза е, че тук изискването не е за 25%, а за 50% от капитала. Също така, в декларацията се попълват данни за юридическото лице, а не за физическите лица, които стоят зад него.

Как се подава декларация за действителен собственик?

Декларация за действителен собственик се подава по партидата на фирмата в Търговския регистър. Задължено лице да впише декларацията е представителя на фирмата (управителя на ООД или изпълнителния директор на АД). Декларацията е по образец – Приложение № 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП. Документът се подписва пред нотариус. Без нотариална заверка той няма да бъде вписан в регистъра.

За подаване на декларацията се използва Заявление на Търговския регистър – Образец Б7. То може да бъде в електронен формат и да се подаде с електронен подпис или пък да се попълни на място в офис на Агенция по вписванията. Държавната такса при онлайн подаване е 20 лв., а при подаване на място – 40 лв. Заявлението е сложно за попълване и трябва да се внимава. Към него се прилага декларация по чл. 13 от Закона за търговския регистър, известна в практиката като декларация за истинност на обстоятелства. Ако заявлението се подава от лице, различно от представителя на фирмата, е необходимо и пълномощно.

Какви са сроковете и санкциите?

Срокът за подаване на декларациите е доста сложен. Първоначално беше определено, че срокът за подаване на декларациите е 01.02.2019 г. Приемането на Правилник по ЗМИП както и забавянето на Агенция по вписванията обаче наложи промяна. Сега срокът е 4 месеца от момента, в който Агенцията по вписванията започне да приема декларации. Този срок започва да тече на 01.02.2019 и приключва на 31.05.2019 г.

Законът за мерките срещу изпиране на пари предвижда глоба за представителите на фирма, които не обявят декларация в срок в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. Глобите се налагат ежемесечно докато не бъде подадена декларацията.

Имаш нужда от помощ с подаването на декларация за действителен собственик?

Ние, в екипа на Advokatami.bg, сме на линия да ти съдействаме. С нас можеш лесно да изпълниш задължението за деклариране на данни в Търговския регистър. Можеш да се запознаеш с услугата ни на тази страница>.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.