Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Неизпълнение на задължения в рамките на извънредното положение относно COVID-19

От |Публикувано на: 26.03.2020|Обновено на: 14.09.2020|

Редакция от 07.04.2020: Две седмици след влизане в сила на Закона за извънредното положение той беше изменен от Народното събрание. Чл. 6 в предишната му редкация, за щастие, отпадна. Новата разпоредба, съвсем оростено от мен, вече гласи, че отпадат лихвите и неустойктие на длъжниците по кредити и лизинги, предоставени от финансови институции. Този материал ще остане непроменен като едно малко свидетелство за законодателната некомпетентност в края на месец март, 2020 г.

Късно през деня на 24.03 в Държавен вестник беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С него депутатите приеха разпоредби, които целят да ограничат разпространението на вируса COVID-19, както и да минимизират икономическите последици върху бизнеса и гражданите. Между останалите промени Народното събрание прие и един, лично за мен, изключително спорен текст, а именно:

“Чл. 6. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.”

По-долу ще опитам да го разтълкувам от своята гледна точка.

Кои задълженията са засегнати със закона?

Става въпрос за задължения на частноправни субекти, които подлежат на плащане. Частноправни субекти са всички физически и юридически лица, с изключение на държавните органи и органите на местно самоуправление, т.е. много широк кръг лица. На плащане пък подлежат единствено паричните задължения. Всички други задължения остават извън обхвата на закона.

Може би ще бъде най-лесно да обясним ситуацията с един пример. Фирма А е хранителна верига, а Фирма Б е производител на храни (ориз, боб, леща и т.н.). Ако Фирма А има затруднение в плащането на доставките, то нейното задължение се покрива от чл. 6. Ако обаче Фирма Б има затруднение в доставянето на храните, то нейното задължение не се покрива, защото не е за плащане.

Какво е забава за плащане?

Забава е чисто и просто забавяне или неизпълнение. Ако не платиш сметката си за ток в определения за това срок, изпадаш в забава. Същото е и по отношение на Фирма А по-горе, която бави плащанията към свои доставчици, а също така и Фирма Б, която пък бави доставките. Всеки от тези субекти изпада в забава, ако не изпълни навреме и качествено своите задължения.

Какви са нормалните последици при забава?

Последиците са най-разнообразни като само част от тях са посочени в чл. 6 от новоприетия закон. Съгласно българското законодателство, длъжник, който не изпълни свое задължение, дължи обезщетение на насрещната страна за претърпените от нея вреди и пропуснати ползи. Това обезщетение може да бъде под формата на лихва, неустойка, задържане на капаро и други.

Друго важно право на лицето, което е засегнато от неизпълнението (кредитора), е правото да развали договора. Това право съществува, под една или друга форма, при договорите между граждани, между търговци и между граждани и търговци. “Разваляне” значи отказване от договора, при което всяка страна трябва да върне на насрещната полученото. Предсрочната изискуемост и изземването на вещи са последици, предвиждани при неизпълнение на договори за кредит и лизинг, респективно.

Смисълът на тези права на кредитора е да гарантират търговския оборот и сигурността в икономиката.

Как мога да се защитя, ако съм засегната страна от неизпълнение?

Ако имаш фирма, на която бавят плащания, до края на извънредното положение не можеш да направиш нищо. Всъщност, последиците от неплащане на парични задължения се отнасят и до чуждестранни субекти, ако по отношение на договорите ти с тях се прилага българското право.

В момента нямаш възможност да сезираш и съда, за да принуди той длъжника да си плати, защото съдилищата не образуват нови дела до второ нареждане. Също така, може да се поспори дали самата възможност да сезираш съда не е последица от неизпълнението на задължението на длъжника и като такава “не се прилага”.

Справедливи и разумни ли са мерките?

Според мен, категорично не. На първо място, както посочих по-горе, се касае единствено за парични задължения. Много често, когато има лице, задлъжняло парично, от другата страна на договорното отношение стои лице, което пък дължи някакво друго действие. Не е справедливо последиците от неизпълнение да не се прилагат само за едната страна по договора.

На следващо място, договорни задължения не се спазват и без да сме в извънредно положение. Макар то да причинява значителни затруднения за бизнеса, далеч не всяко неизпълнение на парично задължение е свързано именно с разпространението на COVID-19 и наложените противоепидемични мерки. Не е разумно абсолютно всяко неизпълнение да се покрива с тази презумпция.

Въпросът за целесъобразността на промяната по-скоро ще оставя встрани, защото предполага изключително субективна оценка. Ще акцентирам единствено на това, че Законът за нормативните актове постановява, че всеки проектозакон трябва да бъде съпътстван от мотиви и предварителна оценка на въздействието. Тези, които бяха предложени като част от законопроекта за извънредното положение са изцяло проформа. От тях не можем да съдим в действителност за реалните мотиви за приемане на чл. 6 от закона, нито за очакваното му въздействие върху икономиката на страната.

Последното, което ще засегна е, че съгласно чл. 6 от закона, не се прилагат последиците от забава и за задължения, изпълнението на които е забавено още преди извънредното положение. Не става ясно и какво точно ще се случи с тези последици след отмяната на положението.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.