Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Търговска тайна – новите правила за мерки за защита и обезщетения

От |Публикувано на: 05.04.2019|Обновено на: 14.09.2020|

На 05.04.2019 в Държавен вестник беше обнародван Закон за защита на търговската тайна. Тъй като това е тема, която живо интересува екипа на Advokatami.bg, реших да ви предложа своя прочит на закона и да резюмирам най-важните неща от него. Интересните моменти от закона според мен са три:

  1. Дефиницията за търговска тайна и кой я притежава;
  2. Описанието на неправомерните действия с търговска тайна;
  3. Производството по защита от неправомерни действия

Какво представлява търговска тайна по новия закон?

Търговската тайна е някаква информация (търговска или техническа) относно начина на производство или предлагане на стоки и услуги. Тя не е общоизвестна, очевидна или леснодостъпна и по отношение на нея са предприети мерки за опазването й в тайна. Предмет на търговска тайна могат да бъдат стоки и услуги. Като цяло понятието за търговска тайна не се различава значително от това, което сме свикнали да разбираме като ноу-хау.

Собственик на търговската тайна или притежател както законът го нарича, е лицето, което я контролира. Това може да бъде физическо лице (човек) или юридическо такова (фирма, организация и т.н.). Законът пропуска да обясни какво значи някой да контролира търговската тайна. Това може да създаде трудности за лицата, които трябва да доказват, че в действителност те контролират дадена информация като тайна. Допускам, че е възможно една информация да бъде контролирана от повече лица и тя все пак да има характера на търговска тайна.

Аз лично бих приел, че търговската тайна съгласно новия закон, се контролира от лице, което я използва в своята дейност и което полага мерки да я запази в тайна.

Какви са възможните неправомерни действия с търговска тайна?

Точно три са вариантите за неправомерни действия: придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Неправомерното придобиване на тайна е може би най-ясно. Чисто и просто това са недобросъвестни действия, които целят узнаване на тайната информация. Тук се включва копиране на документи, вещи материали и други.

По-интересни са неправомерното използване и разкриване на търговска тайна. Неправомерно би било използване и разкриване на тайната, винаги когато тя е придобита незаконосъобразно, но не само тогава. Възможно е информацията да е придобита добросъвестно, но лицето, на което тя е станала известна, да е имало задължение да я пази в тайна.

Тук е важно да посоча, че задължението за поверителност не може да се предполага по презумпция. То трябва да бъде изрично уговорено и поради това е важно в практиката на всеки бизнес да се сключват споразумения за поверителност. Необходимо е и специални клаузи да бъдат вкарвани в трудовите договори, които да посочват коя информация се счита за търговска тайна.

Производство по защита на търговска тайна

Законът описва стандартно съдебно исково производство по защита на търговската тайна. Предвидени са поверителност на заседанията и възможност за предварителни обезпечения. Това обаче не е толкова интересно колкото обезщетенията, които могат да бъдат наложени за нарушения.

На обезщетение подлежат всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са претърпени от неправомерно придобиване, ползване или разкриване на търговска тайна. Разбира се, трудно можем да си представим вреди от неправомерно придобиване, ако информацията не се използва или разкрива, но това не е съществено. Съществена е възможността за претендиране на пропуснати ползи, които могат да се изразяват основно в нереализирани продажби. Тук се включват и приходи, получени от нарушителя и това е изрично описано в закона.

Ограничена е отговорността на служителите, които разкрият или използват неправомерно търговска тайна, когато не са действали умишлено. Максималният размер на обезщетението, което те буха били длъжни да платят, е трикратният размер на месечното им трудово възнаграждение.

Предвидена е възможност за съда, по искане на засегнатото лице (ищеца) да иска много широк набор от информация от нарушителя (ответника). Такива са данни за произведените стоки при използване на тайната и лицата, които ги произвеждат и дистрибутират, документи, вещи и материали, съдържащи търговска тайна.

Интересни за мерките, които съдът може да наложи извън обезщетението за вреди и пропуснати ползи:

  1. Изтегляне на стоките от пазара или, по искане на притежателя на търговската тайна, предаването им на НПО с дейност в обществена полза;
  2. Премахване на тези характеристики на стоките и услугите, които представляват нарушение на търговска тайна;
  3. Унищожаване на стоките, предмет на нарушението.

Първите две мерки намирам за малко спорни, особено възможността да се иска стоките, предмет на нарушението да бъдат предадени на организация в обществена дейност. Може да се стигне до ситуация, в която засегнатото лице да получи обезщетение и успоредно с това да поиска дадени стоки да бъдат предадени на НПО, което е свързано с него. Като цяло това е добра опция, предвидена в закона, но може би конкретизирането й в частта за НПО-тата бенефициенти от подобни действия, би било необходимо в бъдеще.

Заключение

Приемането на закон за защита на търговската тайна е важно и е стъпка напред в сигурността на търговския оборот. Търговската тайна в днешно време е едно от най-ценните имущества на един бизнес и нейната адекватна защита трябва да бъде подсигурена.

Законът набляга на широки възможности за обезщетение и мерки за защита, но също така възлага на притежателите на търговска тайна задължението активно да се грижат за нейното опазване.

 

Автор на използваното в материала изображение е jannoon028 / Freepik.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.