Декларация за идентичност на имена

В случаи на проблеми, поради "И" или "Й" в името или друга подобна грешка.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Често пъти в практиката се случва едно лице да бъде записано с различни имена – например в личната си карта и в нотариалния акт за собственост на апартамент. Подобно разминаване може да се дължи на различни причини като:

  • неотразяване на смяна на имената след сключване на граждански брак,
  • недобро разчитане на стари архивни записи,
  • нехайство на администрацията при въвеждане на данни и други подобни.

Използвай Декларация за идентичност на имена, ако:

  • имаш разминаване в имената си в два или повече документа;
  • администрацията ти създава проблеми поради разминаване в имената ти в различни документи.

Важно!

  • Препоръчително е декларацията да бъде нотариално заверена.
  • За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Допълнителна важна информация

Наличието на различни имена на едно и също лице в един или повече различни документи може да доведе до сериозно ограничаване на различни права – така например може да бъде отказано издаването на определен документ или сключването на даден договор. Декларацията за идентичност на имена е временно решение на проблема, като е препоръчително да задействаш определените за съответния документ процедури по уеднаквяване на имената и премахване на грешките, за да не възникват проблеми и за в бъдеще.

Още нещо?

След като се интересуваш от този документ, най-вероятно ти предстои сключване на договор. Защо не погледнеш следващите няколко договора, които също може да ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."