Project Description

Декларация за придвижване във връзка с COVID-19

Свали декларация на МВР за пътуване между градовете във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19.

Въведение

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, Министъра на здравеопазването наложи контролно-пропускателен режим на входовете/изходите на областните центрове в България. Ако желаеш да влезеш в или излезеш от областен град, можеш да направиш това единствено с конкретна причина, която може да бъде една от следните:

  • Живееш на настоящ или постоянен адрес в съответния град;
  • Местоработата ти се намира в града или пък си командирован в него;
  • Пътуването ти е неотложно по здравословни или други причини

За да улесни режима за преминаване през изградените контролно-пропускателни пунктове, Министъра на вътрешните работи при образец на декларация, която да се попълва и подписва от гражданите и евентуално техните работодатели.

Използвай документа, ако

  • Си гражданин, който желае да премине през установено КПП във връзка с извънредното положение, породено то разпространението на вируса COVID-19;
  • Си работодател, който желае да командирова свой служител в друг град.

Важно

В случаите, в които причината за придвижване в друг областен център е работна, работодателят също подписва заповедта;
Лицата, упражняващи свободни професии, декларират това обстоятелство;
Декларацията не се заверява нотариално.

Допълнителна важна информация

Важно е да не се злоупотребява с декларацията, тъй като е предвидена наказателна отговорност за деклариране на неверни данни и за нарушаване на правилата и мерките срещу разпространение на епидемията.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.