Договор за еднократна доставка на стоки

Производен на договора за покупко-продажба, но пригоден за отношенията между доставчик и получател на стоки.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Покупко-продажбата на стоки и тяхната доставка впоследствие са особено често срещани сделки в днешно време. Договорът за еднократна доставка на стоки е правното средство, което съчетава в себе си тези две действия и така спестява време и усилия на двете страни.

Използвай Договор за еднократна доставка на стоки, ако:

  • Искаш да си купиш дадена стока и тя да е доставена на посочен от теб адрес.
  • Искаш с един договор да извършиш две правни действия и така да спестиш време и усилия.

Важно!

  • Особен момент в договора за еднократна доставка на стоки е приемането на стоките и тяхното преглеждане. Затова е добре да бъде изготвен приемо-предавателен протокол, в който страните да опишат резултатите от приемането.
  • Страните е добре да уговорят последиците, в случай че при проверката на стоките бъдат констатирани недостатъци от нормалните стандарти или уговорените в договора условия. Най-често срещаните опции в тази ситуация са стоките да бъдат заменени или цената да бъде намалена.

Какво задължително се включва в Договора за еднократна доставка на стоки:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на доставяните стоки – техният вид, сроковете и начините на тяхното доставяне, както и цената, която следва да се изплати на доставчика.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с доставянето на уговорените стоки в уговорените срокове и заплащането на цената.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за еднократна доставка на стоки:

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с последиците при несъответствие на стоките с уговореното в договора или нормалните стандарти за даден вид стока. Ще имаш възможност също така да добавиш възможност за последваща рекламация на стоките. Не на последно място ще можеш предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Щом се интересуваш от покупко-продажбата и доставката на стоки, вероятно следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."