Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

Класически договор за изработка, адаптиран за отношенията между производители и купувачи на мебели.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

В последните години се появиха изключително много фирми, които произвеждат мебели и това неизбежно доведе до все по-увеличаващия се брой на договори за изработка на мебели. Различните фирми наложиха и различни условия в своите договори, като този договор се стреми да обедини най-важните и съществени клаузи от всички отделни договори. По този начин той дава адекватна правна закрила и на двете страни – както на възложителя, така и на изпълнителя.

Използвай Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели, ако:

  • Ти си производител на мебели и искаш да създадеш една уеднаквена правна рамка със своите клиенти по повод на сключваните договори.
  • Искаш да си поръчаш мебели, като защитиш максимално своите интереси и същевременно не накърниш тези на фирмата-производител.

Какво задължително се включва в Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработваните мебели – техният вид, с какви материали ще бъдат изработени, сроковете и начините на тяхното производство и доставяне, както и цената, която следва да се изплати на изпълнителя.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изработката, доставянето и монтирането на уговорените видове мебели в уговорените срокове и заплащането на цената.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели:

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на проекта след започване на изпълнението на договора и опция за едностранно прекратяване срещу заплащане на обезщетение. Ще можещ също така да уговориш гаранционен срок и неговата продължителност. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Гарантирай правната си сигурност в ежедневието с различни движими вещи също и със следващите няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."