Договор за изработка на мобилно приложение

Класически договор за изработка, адаптиран към отношенията между софтуерни компании и техните клиенти.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

С разрастването на пазара на мобилните приложения договорите за изработване на такива станаха често явление в практиката. Уреждането на отношенията между производител и поръчващ е важен елемент от процеса на изработване на мобилно приложение, който обаче често е пренебрегван от страните, което от своя страна води до пораждането на редица спорове.

Използвай Договор за изработване на мобилно приложение, ако:

  • Искаш да поръчаш на определено лице или фирма изработката на мобилно приложение съгласно твоите изисквания.
  • Ангажирал си се по поръчка на друго лице да изработиш мобилно приложение.
  • Искаш отношенията ти с насрещната страна да са точно и ясно регламентирани.

Важно!

  • Договорът за изработване на мобилно приложение следва задължително да съдържа уговореното възнаграждение, за да съответства на законовите разпоредби.
  • След изработката на мобилното приложение възникват авторски права върху него и други елементи, свързани с него, които подлежат на самостоятелна авторскоправна закрила, като ако не е уговорено друго, тези права ще възникнат в полза на Изпълнителя.

Какво задължително се включва в Договор за изработване на мобилно приложение:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработката на мобилното приложение – какво мобилно приложение следва да се изработи и за каква операционна система; сроковете, в които следва то да се изработи, дължимото възнаграждение и начинът на изплащането му.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изработката на мобилното приложение в уговорените срокове и плащането на дължимото възнаграждение.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработване на мобилно приложение:

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с авторските права, върху готовия продукт, които както стана дума по-горе възникват за изпълнителя, ако не е уговорено друго. Друга допълнителна уговорка, която може да бъде добавена е свързана с възможността да се предвиди възможността за последваща промяна на техническите характеристики на мобилното приложение, както и сроковете, в които такава промяна може да бъде заявена, съответно с допълнително възнаграждение.

В много случаи изработването на приложение е свързано и с последваща поддръжка на същото, която се изразява в отстраняване на всякакви недостатъци във функционалността и дизайна на продукта. Това също е допълнителна уговорка, която ще можеш да добавиш в своя договор.

Не на последно място ще можеш да включиш разпоредби, свързани с предсрочното прекратяване на договора, както и неустойки във връзка с това прекратяване или неизпълнение на договора.

Още нещо?

Щом си решил да сключиш договор за изработване на мобилно приложение, може би следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."