Договор за изработка на рекламни материали

Споразумение, уреждащо отношенията между производители на рекламни материали и техните клиенти.
Цена: 0 лв.
Време: 10 мин.

Всяка фирма има нужда от реклама, чрез която повече хора да могат да узнаят за съществуването и дейността й. Най-често това се случва чрез разпространение на флаери, химикалки, календари и други подобни. Изработката на подобни рекламни материали обаче често е подценявана, което води до възникването на спорове и конфликти. За да бъдат отношенията между страните ясно регламентирани и в съответствие на закона, е добре да бъде сключен договор.

Използвай Договор за изработка на рекламни материали, ако:

  • Трябва да изработиш рекламни материали за свой клиент.
  • Искаш да поръчаш изработката на рекламни материали.

Важно!

  • Особен момент в Договора за изработка на рекламни материали е преглеждането на изработеното. Това обикновено става в момента на приемане, но често страните уговарят и по-дълъг срок, през време на който възложителят в детайли да провери извършената работа. Добре е да бъде изготвен приемо-предавателен протокол, в който страните да опишат резултатите от приемането.

Какво задължително се включва в Договор за изработка на рекламни материали

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на изработваните материали – техният вид, сроковете и начините на тяхното производство и предаване, както и цената, която следва да се изплати на изпълнителя.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с точно и пълно изработване на заявените рекламни материали в уговорените срокове и заплащането на цената.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за изработка на рекламни материали

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с промяна на поръчката след започване на изпълнението на договора. Това е важно да бъде договорено, защото най-често при тази хипотеза част от материалите вече са изработени и могат да се окажат ненужни. Може да се договори например срок, в който да могат да се правят промени, допълнително възнаграждение за възложителя и други подобни. Ще можеш да добавиш и опция за едностранно прекратяване срещу заплащане на обезщетение. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с обмена на различни стоки е подсигурена и чрез тези документи:

Не пропускай и секцията Управление на бизнес, където можеш да намериш много и различна полезна информация във връзка с управлението на твоята фирма.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."