Project Description

Договор за лицензия на търговска марка

Отстъпване правото на използване на търговска марка.

Търговската марка е правно средство, което се използва, за да се различават различните продукти (например Coca Cola, Facebook, Advokatami и т.н.). Това поставя определени ограничения за възможностите за нейното използване на продукти и услуги, различни от тези, за които е предназначена. С договора за лицензия на търговска марка собственикът на правата върху определена търговска марка ги предоставя на друго лице. Договорът е известен в практиката като лицензионен, откъдето най-често страните се наричат лицензодател и лицензополучател.

Използвай Договор за лицензия на търговска марка, ако

 • Искаш да отстъпиш на друг правото да използва твоята търговска марка.
 • Искаш да използваш чужда търговска марка за своите стоки и услуги.

Важно

 • Договорът за лицензия на търговска марка трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен.
 • Договорът за лицензия на търговска марка трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
 • Всеки човек, който притежава права върху определена търговска марка и сключи договор за лицензия, се ползва с данъчни привилегии. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица* той трябва да заплати данък в размер на 6% върху размера на получавания доход от договора за лицензия. (За сравнение стандартно данъкът е 10%.)

Какво задължително се включва в Договор за лицензия на търговска марка

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на търговската марка – обемът от права, които се предоставят на лицензополучателя, съответно възнаграждението, коeто следва да се изплати на лицензодателя.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставянето на правата върху търговската марка и заплащането на цената.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за лицензия на търговска марка

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с обема на лицензията. Това включва уговорки, свързани с това дали се предоставят права, които се разпростират върху всички стоки или услуги, защитени от търговската марка или само върху част от тях. Уговаря се също дали лицензополучателят ще може да използва търговската марка на територията на цялата Република България или само в определена нейна част. Ще могат да се добавят също така разпоредби, свързани с това дали лицензията е изключителна или не. Когато лицензодателят предоставя изключителна лицензия, той няма право да преотстъпва същите права на други лица по време на действие на договора. В този случай той има право да използва марката, само ако това е изрично уговорено. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с търговските марки се урежда и от Договор за продажба на търговска марка.

Не пропускай и секцията ни за Търговски марки.

 

* Чл. 29 от ЗДДФЛ

(1) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

2. с 40 на сто за:

а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;

б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;

в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

3. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

(2) В облагаемия доход по ал. 1 не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.