Project Description

Договор за особен залог

Залог, при който заложеното имущество остава във владение на залогодателя.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

В бизнеса отношенията, свързани с парични вземания, често са обтегнати и това налага гарантиране по един или друг начин на задълженията. Един специфичен способ е така нареченият особен залог, при който едно задължение се гарантира чрез залог на движими вещи. По-особеното в случая е, че движимите вещи остават при лицето, което прави залога и то може да продължи да ги използва. Това най-често се прави, когато вещите са необходими на лицето за извършване на неговата стопанска дейност. Такъв ще бъде случаят, когато една шивашка фирма заложи машините, с които произвежда облекла – тя ще може да продължи да ги използва и същевременно насрещната страна ще е сигурна за изпълнението на поетото задължение. Ако залогодателят не изпълни своето задължение, насрещната страна ще може да инициира публична продажба на заложеното имущество.

Използвай Договор за особен залог, ако:

 • Искаш да имаш гаранция, че твоят длъжник ще изпълни задължението си в случаите, когато заложеното имущество му е необходимо за неговата дейност.
 • Искаш да обезпечиш свое задължение с имущество, което ти е необходимо, и искаш да продължиш да ползваш.

Важно!

 • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма, за да бъде действителен.
 • След като се сключи, договорът трябва да бъде вписан. Това се налага от обстоятелството, че вещите, предмет на залога, остават при лицето, което прави залога. В повечето случаи залогът се вписва в Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието. В някои по-специфични случаи договорът следва да бъде вписан в Търговски регистър, в централния депозитар или в Патентно ведомство.
 • Наличието на залог върху дадени вещи не изключва възможността те да бъдат продавани. Когато обаче сделката не се отнася към обичайно извършваните от лицето сделки, трябва предварително да се вземе съгласието на кредитора.
 • Ако длъжникът не успее да изпълни задължението си, кредиторът може да пристъпи към процедура по продажба на заложените вещи. Сумата, която бъде събрана, служи за удовлетворение на кредитора, а остатъкът се връща на лицето, направило залога.

Какво задължително се включва в Договор за особен залог

 • Основното, което страните уговарят, са отношенията между тях, които възникват по повод на обезпеченото задължение – неговият вид и размер, както и вещите, които ще служат като залог за неговото изпълнение.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на длъжника са свързани със запазване правото на ползване на заложените вещи, срещу което той трябва да отговаря за тяхното запазване. Той също следва да уведомява кредитора в случаите, когато ги продава и да съобщава на евентуалните купувачи, че вещите са заложени.

Допълнителни уговорки в Договор за особен залог

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължението за сключване на застраховка. Такава е необходима, за да се предотвратят негативните последици от евентуалното повреждане или унищожение на заложените вещи.  Друго задължение, което следва да бъде уговорено, е свързано с вписването на договора в съответния регистър. Препоръчително е предварително да бъде ясно коя страна ще следва да го направи. Не на последно място ще можеш да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с парични задължения е от изключително значение. Ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.