Project Description

Договор за поръчителство

Съгласие на трето лице да отговаря солидарно с длъжника за изпълнението на дадено задължение.

Често практиката в бизнеса налага определени задължения да бъдат обезпечавани. Договорът за поръчителство е универсално правно средство, чрез което едно лице – поръчител се задължава пред второ лице – кредитор да отговаря за задължението на трето лице спрямо кредитора. С други думи кредиторът се сдобива с един допълнителен, “резервен” длъжник, от който може да се търси изпълнение на дадено задължение.

Използвай Договор за поръчителство, ако

 • Ти си кредитор и искаш да обезпечиш свое вземане чрез допълнителен длъжник – поръчител на основния.
 • Ти си длъжник и трябва да намериш трето лице, което да поръчителства за теб пред твоя кредитор.
 • Искаш да направиш услуга на едно лице, като поръчителстваш за негово задължение пред неговия кредитор.

Важно

 • Договорът за поръчителство трябва да бъде сключен в писмена форма, за да бъде действителен.
 • Поръчителят не може да се задължи за повече от това, което дължи длъжникът. Това е законово установено положение. И ако в договора бъде отбелязано по-голямо задължение или по-тежки условия за поръчителя (по-кратки срокове за плащане или по-големи лихви например), то по силата на закона тези уговорки ще се намалят до границите на главното задължение.
 • Главният длъжник и поръчителя стават солидарни длъжници – кредиторът може да иска пълното изпълнение на задължението от двамата, като плащането на единия погасява задължението и спрямо другия.

Какво задължително се включва в Договор за поръчителство

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на обезпеченото задължение – неговият вид и размер. На следващо място и отговорността за последиците от неизпълнението на задължението от страна на длъжника (лихви, неустойки и разноски).
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на обезпеченото задължение, както и изплащане на възнаграждение, когато такова е уговорено.
 • Срокът на поръчителството се продължава и след падежа на задължението, ако кредиторът предяви иск спрямо длъжника в срок от 6 месеца. Ако в тези 6 месеца Кредиторът не предяви иск, отговорността на поръчителя отпада. Законът не позволява да се уговаря по-къс срок.

Допълнителни уговорки в Договор за поръчителство

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани с възнаграждението на поръчителя, а също и относно последиците при промяна на първоначалното задължение.

Кредиторът може да удължи срока, в който първоначалният длъжник следва да изпълни задължението си, като това няма действие спрямо поръчителя. Това означава, че кредиторът остава обвързан съобразно първоначалния падеж на задължението и именно от този момент започват да текат шестте месеца, в които кредиторът следва да предяви иска спрямо длъжника.

Кредиторът също така може да промени първоначалния си длъжник, като това автоматично освобождава от отговорност поръчителя, освен ако той не е дал изрично своето съгласие да поръчителства и други лица.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с парични задължения е от изключително значение. Ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.