Project Description

Договор за продажба на стоки на консигнация

Споразумение, уреждащо отношенията между търговец на стоки и негов представител.

Развиването на успешен бизнес често е свързано с умело осъществяване на продажби на продуктите, които произвеждаш. Понякога не е достатъчно обаче сам да извършваш продажбите и би било по-подходящо някой твой партньор да ти съдейства в тази дейност. От друга страна продажбата на чужди стоки срещу комисионна би донесла добър приход за твоя бизнес. В тези случаи е добре отношенията между страните да бъдат подобаващо регламентирани.

Използвай договор за продажба на стоки на консигинация, ако:

 • Искаш да използваш представител, който да продава твоите стоки срещу комисионна.
 • Искаш да продаваш чужди стоки срещу комисионна.

Важно!

Изпълнението на договора преминава през няколко етапа. На първо място страната, чиито стоки ще бъдат продавани, следва да ги предаде на другата страна. На този етап могат да се правят допълнителни уговорки, свързани с цената, срока на продажба и т.н. На следващо място е същинският процес по продажба на стоките. След това се извършва така наречената “отчетна сделка”. При нея страната, която е продала стоките се отчита за продажбите, като удържа възнаграждението, което й се полага съгласно договора.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на стоки на консигнация

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваните стоки – техният вид и възнаграждението, което следва да се изплати на продавача както и срокът на действие на договора.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с осигуряване на необходимите условия за продажба на уговорените стоки, съответно извършването на продажба и заплащането на възнаграждение.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на стоки на консигнация

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с възможността за връщане на стоката при неизвършени продажби. Друга важна клауза, която е препоръчително да бъде уговорена предварително, е свързана с продажбата на стоките на по-висока цена от договорената. Най-често в тази хипотеза разликата остава в полза на страната, извършила продажбата или пък се получава допълнително възнаграждение. Може да се договори начинът, по който ще се извършва отчитането – най-често това става с изтичането на определен срок или с осъществяването на определен оборот. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Отношенията във връзка с различни стоки се регулират и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.