Project Description

Договор за продажба на търговска марка

Прехвърляне на права върху търговска марка, защитаваща определени стоки и услуги.

Търговската марка е правно средство, което се използва, за да се различават различните продукти (например Coca Cola, Facebook, Advokatami и т.н.). Това поставя определени ограничения за възможностите за нейното използване на продукти и услуги, различни от тези, за които е предназначена. Продажбата на търговска марка предоставя възможността за прехвърляне на правата, свързани именно с използването на търговската марка.

Използвай Договор за продажба на търговска марка, ако

 • Искаш да придобиеш права върху определена търговска марка.
 • Искаш да продадеш правата, които ти притежаваш върху определена търговска марка.

Важно

 • Договорът за продажба на търговска марка трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен.
 • Договорът за продажба на търговска марка трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
 • С договора за продажба на търговска марка могат да се прехвърлят права както върху съществуващи марки, така и върху марки, които са в процес на регистрация.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на търговска марка

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваната търговска марка – нейният вид, съответно цената, която следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на правата върху търговската марка, респективно заявената за регистрация търговска марка и заплащането на цената.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на търговска марка

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например със задължението за вписване на сключения договор в Държавния регистър. Дължимата такса за вписване е 80 лева. В случай, че с договора се прехвърлят права върху търговска марка, която е в процес на регистрация, ще можеш да добавиш уговорки във връзка с дължимите в хода на процедурата по регистрация такси. В допълнение ще можеш да уредиш последствията при евентуален отказ от регистрация. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с търговските марки се урежда и от Договор за лицензия на търговска марка.

Не пропускай и секцията ни за Търговски марки.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.