Договор за продажба на търговска марка

Прехвърляне на права върху търговска марка, защитаваща определени стоки и услуги.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

Търговската марка е правно средство, което се използва, за да се различават различните продукти (например Coca Cola, Facebook, Advokatami и т.н.). Това поставя определени ограничения за възможностите за нейното използване на продукти и услуги, различни от тези, за които е предназначена. Продажбата на търговска марка предоставя възможността за прехвърляне на правата, свързани именно с използването на търговската марка.

Използвай Договор за продажба на търговска марка, ако:

  • Искаш да придобиеш права върху определена търговска марка.
  • Искаш да продадеш правата, които ти притежаваш върху определена търговска марка.

Важно!

  • Договорът за продажба на търговска марка трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен.
  • Договорът за продажба на търговска марка трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
  • С договора за продажба на търговска марка могат да се прехвърлят права както върху съществуващи марки, така и върху марки, които са в процес на регистрация.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на търговска марка

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваната търговска марка – нейният вид, съответно цената, която следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на правата върху търговската марка, респективно заявената за регистрация търговска марка и заплащането на цената.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на търговска марка

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например със задължението за вписване на сключения договор в Държавния регистър. Дължимата такса за вписване е 80 лева. В случай, че с договора се прехвърлят права върху търговска марка, която е в процес на регистрация, ще можеш да добавиш уговорки във връзка с дължимите в хода на процедурата по регистрация такси. В допълнение ще можеш да уредиш последствията при евентуален отказ от регистрация. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с търговските марки се урежда и от Договор за лицензия на търговска марка.

Не пропускай и секцията ни за Търговски марки.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."