Project Description

Договор за управление на търговско дружество

Урежда отношенията между една фирма и нейния управител.

Повечето фирми се управляват и представляват от управител. Това е лицето, което осъществява контрол на фирмените дела и превежда в изпълнение решенията на съдружниците. Управител се назначава още при учредяването на фирмата, а в последствие той може да бъде сменен. Независимо от кой момент дадено лице е назначено за управител, съгласно закона отношенията между него и съответната фирма се уреждат с Договор за управление.

Този договор в практиката още е известен като Договор за управление и контрол.

Използвай Договор за управление, ако

 • Искаш управлението на твоята фирма да бъде законосъобразно.
 • Ти си назначен за управител на определена фирма и искаш да уредиш отношенията си с нея точно и съгласно изискванията на закона.

Важно

 • Назначаването на управител става с учредителния акт при създаване на фирмата или при последваща промяна. Договорът за управление урежда единствено отношенията между фирмата и управителя и може да бъде сключен на по-късен етап, след назначаването на управителя.
 • Няма законово изискване Договорът за управление да бъде вписван в Търговския регистър.
 • Чрез сключване на този договор се цели уреждане на отношенията между фирмата и нейния управител. С него не могат да се правят ограничения на представителната власт на управителя във връзка с отношенията на фирмата с трети лица (например, че управителят няма да може да сключва сделки на стойност над 5 000 лева). Независимо какво са се споразумели страните в договора, управителят има пълна представителна власт в отношенията си с трети лица.
 • Договорът следва да бъде сключен в писмена форма, за да отговаря на разпоредбите на закона.

Какво задължително се включва в Договор за управление

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват във връзка с извършваната от управителя дейност по управление и представителство на фирмата – задълженията на управителя и дължимото възнаграждение.
 • Страни по договора са фирмата и лицето, което е назначено за управител. От името на фирмата следва да подпише лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или едноличният собственик при ЕООД.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на поетите задължения във връзка с управлението и представителството на фирмата и заплащане на дължимото възнаграждение.
 • Срокът на договора се договаря между страните. Те могат да се споразумеят да сключат както срочен, така и безсрочен договор.

Допълнителни уговорки в Договор за управление

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с максималния размер на сделките, които може да сключва управителят. Както стана дума, подобно ограничение няма действие спрямо трети лица, с които управителят може да сключва всякакви сделки. Нарушаването на такава клауза обаче би било основание за търсене на отговорност от управителя. Друга допълнителна уговорка, която може да бъде добавена, е свързана с възможността за извършване на конкурентна дейност и сроковете за евентуалното ограничаване на тази дейност. Не на последно място ще можеш да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка със законосъобразното управление на фирми се осигурява и от:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.