Project Description

Издателски договор

Договор за възпроизвеждане и разпространение на литературно произведение

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

За да бъде публикуването на една творба законосъобразно, е необходимо да бъде сключен издателски договор. Чрез него се предоставят права за свободно разпространение на дадено произведение, без значение от неговия вид – роман, стихотворение, статия или други.

Използвай Издателски договор, ако

 • Ти си автор и искаш на сключиш договор за издаване на твое произведение.
 • Ти си издател и искаш да издадеш чуждо произведение.

Важно!

 • Издателски договор може да се сключва както за съществуващо произведение, така и за произведение, което авторът се задължава да създаде. Този договор обаче е предвиден само за случаите, в които произведението е вече написано.
 • Договорът задължително трябва да е в писмена форма, за да отговаря на изискванията на закона.

Какво задължително се включва в Издателски договор

 • Основното, което страните уговарят, са отношенията между тях, които възникват по повод на издаваното произведение – тиражът и съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с възпроизвеждането и разпространението на произведението и заплащането на възнаграждение в съответствие с направените в договора уговорки.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните. Когато срок не е уговорен, срокът се прекратява с изчерпването на тиража.

Допълнителни уговорки в Издателски договор

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с други права, които ще има издателят. Такива могат да бъдат например правото да се преведе произведението или да се внесат изменения в него или други подобни. Страните ще могат взаимно да гарантират сигурността си във връзка с произведението, като уговорят дали отстъпваните права ще бъдат изключителни или не. Ако авторът предостави на издателя изключително право да издаде произведението, то авторът няма да може сам да упражнява това право, нито да го отстъпва на друго лице. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо

Правната сигурност във връзка с авторски права се гарантира и от тези документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.