Молба за продажба на имущество на непълнолетен

Необходимост от разрешение на съда за разпореждане с имуществото на дете
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Всяко дете притежава свое имущество – в повечето случаи различни играчки. Някои деца обаче, най-често по наследство или в резултат на дарение от баби и дядовци, притежават и по-скъпо имущество като например част от апартамент или автомобил. Докато навършат пълнолетие тези деца не могат да се разпореждат с това си имущество. С други думи те не могат самостоятелно да го продават, даряват и така нататък. Техните родители, макар и да се предполага, че правят всичко в интерес на своите деца, също не могат самостоятелно да се разпореждат с имуществото на своите деца, а имат нужда от съответното разрешение на съда.

Използвай Молба за продажба на имущество на непълнолетен, ако:

 • Искаш да продадеш имущество, което е собственост на твоето дете.
 • Ти си непълнолетно дете и искаш да продадеш определено свое имущество.

Важно!

 • От съда може да се иска единствено разрешение за продажба на определено имущество (а не например да се дари).
 • Разрешение от съда е задължително, когато се цели продажба на недвижим имот. Задължително е и когато за разпореждането с движима вещ се изисква нотариална форма (например при продажбата на лек автомобил).
 • Молбата се подава от детето, което е собствник на имуществото и се подписва от неговите родители или попечители.
 • При повече деца, собственици например на един общ апартамент, се изисква отделна молба за всяко едно дете.
 • Обстоятелствата, които налагат продажбата трябва да бъдат ясно посочени в молбата, защото съдът ги съобразява и преценява дали са в интерес на детето.

Допълнителна важна информация

Към молбата следва да се приложат допълнителни документи. За различните районни съдилища може да има известни отклонения, но най-общо списъкът включва:

 1. доказателство за настоящия адрес на детето (например адресна карта от общината),
 2. доказателства за представителната власт или попечителството (например удостоверение раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права и други подобни),
 3. актуален документ за собственост (нотариален акт);
 4. Предварителен договор за покупко-продажбата, ако е сключен такъв;
 5. Декларация за имуществото, притежавано от детето.
 6. вносна бележка за платена държавна такса (източник: Софийски районен съд).

Важно изискване е документите да бъдат заверени. Това означава в долния десен ъгъл да бъде поставен надпис “Вярно с оригинала” и подпис на лицето, което прави заверката. Нотариална заверка не е необходима.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правата на децата се осигурява и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."