Молба за теглене от влог на малолетен

Необходимост от разрешение на съда за разпореждане с имуществото на дете.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

В днешно време изключително срещана хипотеза е децата да имат паричен влог. Това може да се дължи на редица причини като например открит от родителите спестовен влог на тяхно име, получена по наследство сума, която е вложена във влог и т.н. Често обаче обстоятелствата налагат родителите или настойниците да имат необходимост да изтеглят всички или част от парите, които са по влога на детето. За целта е необходимо да се спазят няколко законови изисквания.

Използвай Молба за теглене от влог на малолетен, ако:

  • Искаш да изтеглиш пари от сметка на малолетно дете, на което си родител или настойник/попечител.

Важно!

  • Молбата се подава от родителите, осиновителите или настойника, тъй като това са лицата, които управляват имуществото на малолетния.
  • Необходимо е да бъде посочена конкретна банкова сметка, титуляр на която е малолетния както и сумата, която ще бъде изтеглена.
  • Възможно е от сметката да бъде изтеглена и по-малка сума, но не и по-голяма. Възможно е също сумата да бъде изтеглена на няколко пъти, като общата стойност на отделните тегления не трябва да надвишава сумата, която е разрешена да бъде изтеглена.

Допълнителна важна информация

Към молбата следва да се приложат следните документи. За различните районни съдилища може да има известни отклонения, но най-общо списъкът включва:

1) доказателство за адреса на детето (адресна карта от общината)

2) доказателства за представителната власт или настойничеството (например удостоверение за раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права и други подобни)

3) мнение на настойническия съвет, в случаите, когато такъв е назначен

4) извлечение от сметката на детето, удостоверяващо направените до този момент транзакции (теглене или внасяне на суми по сметката)

5) декларация за имуществото, притежавано от детето

6) вносна бележка за платена държавна такса (източник: Софийски районен съд).

Важно изискване е документите да бъдат заверени. Това означава в долния десен ъгъл да бъде поставен надпис “Вярно с оригинала” и подпис на лицето, което прави заверката. Нотариална заверка не е необходима.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правата на децата се осигурява и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."