Молба за теглене от влог на непълнолетен

Необходимост от разрешение на съда за разпореждане с имуществото на дете.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

В днешно време изключително срещана хипотеза е децата да имат паричен влог. Това може да се дължи на редица причини като например открит от родителите спестовен влог на тяхно име, получена по наследство сума, която е вложена във влог и т.н. Често обаче обстоятелствата налагат детето, родителите или попечителите да имат необходимост да изтеглят всички или част от парите, които са по влога. За целта е необходимо да се спазят няколко законови изисквания.

Използвай Молба за теглене от влог на непълнолетен, ако:

  • Искаш да изтеглиш пари от сметка на непълнолетно дете, на което си родител или настойник/попечител.
  • Ти си непълнолетно дете и искаш да изтеглиш определена сума пари от собствената си банкова сметка.

Важно!

  • Молбата се подава от детето, което е титуляр на сметката и се подписва от неговите родители или попечители.
  • Необходимо е да бъде посочена конкретна банкова сметка, титуляр на която е непълнолетният както и сумата, която ще бъде изтеглена.
  • Възможно е от сметката да бъде изтеглена и по-малка сума, но не и по-голяма. Възможно е също сумата да бъде изтеглена на няколко пъти, като общата стойност на отделните тегления не трябва да надвишава сумата, която е разрешена да бъде изтеглена.

Допълнителна важна информация

Към молбата следва да се приложат допълнителни документи. За различните районни съдилища може да има известни отклонения, но най-общо списъкът включва:

1) доказателство за адреса на детето (адресна карта от общината)

2) доказателства за представителната власт или попечителството (например удостоверение за раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права и други подобни)

3) извлечение от сметката на детето, удостоверяващо направените до този момент транзакции (теглене или внасяне на суми по сметката)

4) декларация за имуществото, притежавано от детето

5) вносна бележка за платена държавна такса (източник: Софийски районен съд).

Важно изискване е документите да бъдат заверени. Това означава в долния десен ъгъл да бъде поставен надпис “Вярно с оригинала” и подпис на лицето, което прави заверката. Нотариална заверка не е необходима.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с правата на децата се осигурява и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."