Project Description

Покупко-продажба на МПС (пакет документи)

Всички документи необходими за покупко-продажбата на МПС – готови за подписване.

Нужно е само да отделиш 5 мин. и да отговориш на няколко въпроса за страните, колата и продажбата.

След това, на базата на твоите отговори, веднага ще получиш документите – готови за подписване. Нашите адвокати предварително са разработили най-важните и необходими клаузи за случая. Магията прави софтуерът ни, който веднага генерира документите – според твоите отговори и нужди, с клаузите за твоя индивидуален случай.

Повече информация

Този пакет от документи е подходящ за продажба на МПС, което е регистрирано в КАТ, т.е. има регистрационни номера. Тази продажба минава през през нотариус, затова са необходими и други документи освен самия договор. За продажба на нерегистрирано в КАТ превозно средство можеш да използваш и просто нашия договор за покупко-продажба на МПС.

Какво включва Пакетът за покупко-продажба на МПС:

 • Договор за покупко-продажба на МПС
 • Декларация по чл. 264 ал. 2 от ДОПК
 • Декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД
 • Подробни указания за извършването на всяко необходимо действие – от възникването на идеята за покупко-продажба на МПС до успешното реализиране на сделката

Използвай Пакет за покупко-продажба на МПС, ако:

 • Купуваш или ти предстои да купиш МПС.
 • Продаваш или ти предстои да продадеш собственото си МПС.
 • Искаш сигурност при подписване на договора с оглед последващите права и задължения.

Важно!

 • Договорът за покупко-продажба на МПС трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Ако обаче продаваното МПС не е регистрирано пред органите на МВР КАТ на РБ България, то е достатъчно договорът да бъде сключен само в писмена форма.
 • При подписване на договора, продавачът следва да подпише две декларации по образец – за липса на задължения и за гражданство и гражданско състояние, които трябва да бъдат предоставени пред нотариуса, който ще завери договора.
 • Ако МПС представлява съпружеска имуществена общност, то задължително трябва да се явят и двамата съпрузи при извършване на сделката. Разбира се може единият от съпрузите да упълномощи другия да го представлява при извършване на сделката. Възможна е и хипотезата и двамата съпрузи да упълномощят трето лице.

Какво задължително се включва в Договора за покупко-продажба на МПС

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваното МПС – неговият вид, сроковете, в които следва да се прехвърли владението (кога ще бъдат предадени ключовете от МПС), както и цената, която следва да се изплати на продавача.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърляне на собствеността и владението на продаваното МПС и заплащането на уговорената цена.

Допълнителни уговорки в Договор за покупко-продажба на МПС

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да избереш за коя страна ще бъдат разноските по продажбата. Това има значение с оглед на дължимия местен данък за придобиване на МПС. Размерът на местния данък е различен за различните общини, защото се определя на местно ниво от Общинските съвети. По правило този данък се дължи от купувача на МПС, ако в договора за покупко-продажба не е уговорено друго.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с моторните превозни средства се гарантира и от следните няколко документа, които може би ще са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.