Project Description

Предложение за прекратяване на трудов договор

При сключването на всеки един трудов договор се определят и хипотезите на неговото прекратяване. Възникват обаче непредвидени обстоятелства, които налагат прекратяването на трудовия договор да се осъществи на един по-ранен етап. Най-често срещаният случай е това да става по инициатива на работника/служителя. Възможни са разбира се и хипотезите, в които работодателят инициира по-ранното прекратяване на трудовото правоотношение.

Използвай Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, ако

  • Ти си работодател и искаш да прекратиш дадено трудово правоотношение преждевременно.
  • Ти си работник или служител по трудово правоотношение и искаш да го прекратиш преждевременно.
  • Срокът на предизвестието на трудовото правоотношение, по което ти си страна, е твърде дълъг и не желаеш да чакаш.

Важно

  • Всяка от страните по трудовия договор може по всяко време да направи предложение до насрещната страна за прекратяване на договора по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.
  • Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

Допълнителна важна информация

В предложението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие обичайно се посочва и датата, от която се прекратява трудовото правоотношение. Възможно е обаче предложението да не бъде прието, като в този случай, ако автор на предложението е работникът, то може да се третира като предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Ако пък автор на предложението е работодателят и то е отхвърлено, може да се предвиди то да се превърне в предложение за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (чрез изплащане на обезщетение от страна на работодателя). Тези опции са оставени на избора на автора на предложението. Препоръчително е предложението да бъде връчено на насрещната страна срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Още нещо

Има и случаи, в които симбиозата в екипа просто не се получава. Работодателят е имал едни очаквания, служителят други. Ето няколко документа, които също са полезни за правната ти сигурност:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.