Project Description

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Създава сигурност в отношенията между продавач и купувач на недвижим имот във връзка със сключването на окончателен договор.

Покупко-продажбата на недвижими имоти е особено срещана сделка в днешно време. Често тя е предшествана от предварителен договор, който страните сключват с оглед  надеждност в отношенията между тях. Този договор отлага сключването на окончателната сделка, като страните постигат една висока степен на сигурност, че ще станат собственици на определен имот, респективно ще получат определена сума пари.

Използвай Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, ако:

 • Продаваш или ти предстои да продадеш собствения си недвижим имот, но искаш да отложиш окончателното прехвърляне на собствеността.
 • Купуваш или ти предстои да купиш недвижим имот, но поради определени причини не искаш това да се случи веднага.
 • Искаш да си гарантираш сключването на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот.
 • Ти си брокер на недвижим имот и искаш да уредиш отношенията между твоите клиенти във връзка със сключването на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Важно!

 • Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот трябва да бъде сключен в писмена форма, за да породи действие и да отговаря на законовите изисквания.
 • При доброволно изпълнение на предварителния договор, страните не са обвързани с направените в него уговорки. Те могат да договорят различни условия в окончателния.
 • Ако някоя от страните не пожелае да сключи окончателен договор, другата страна може да потърси правата си в съда. В този случай се отправя искане до съда с молба да бъде обявен предварителният договор за окончателен. След влизане в сила на съдебното решение отношенията между страните се уреждат така, както биха се уредили, ако бяха сключили окончателния договор. Едната страна ще дължи предаване на недвижимия имот, а другата – заплащане на уговорената цена.

Какво задължително се включва в Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

 • Основното, което страните уговарят е това какъв недвижим имот се продава и цената, която се дължи за продажбата. Това е минимално необходимото съдържание, което законът поставя като изискване, за да бъде предварителният договор валиден.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със сключване на окончателния договор. По-горе бяха разгледани хипотезите при доброволно, респективно принудително сключване на окончателния договор.

Допълнителни уговорки в Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с датата на сключване на окончателния договор, условия за сключването на окончателния договор и други подобни.

Още нещо?

Гарантирай правната си сигурност във връзка с недвижими имоти със следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.