Пълномощно за представителство пред банки

Чрез него едно лице може да представлява друго пред една или повече банки във връзка с определен кръг правомощия.
Цена: 0 лв.
Време: 2 мин.

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това пълномощно можеш да упълномощиш друго лице, което да те представлява пред банкови институции. То ще може например да тегли и внася пари по твоите сметки, да открива и да закрива такива и всякакви други права във връзка с една или повече банки.

Използвай Пълномощно за представителство пред банки, ако:

  • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
  • Нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

  • Всяка банка определя правилата си във връзка с обслужването на клиенти. Поради тази причина редица банки не признават едно по-общо упълномощаване, а изискват изрично такова. В изричното пълномощно следва да се посочи точният обем от права на упълномошеното лице. Някои банки стигат по-далеч и изискват изричното пълномощно да бъде единствено за тяхната банка, като се посочат и конкретните сметки, с които пълномощникът ще може да работи. Препоръчително е преди съставянето на настоящото пълномощно да бъдат уточнени пълните изисквания за съответната банка.
  • Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено, за да отговаря на изискванията на закона и да породи действие.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация


Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?


Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."