Project Description

Пълномощно за представителство пред банки

Чрез него едно лице може да представлява друго пред една или повече банки във връзка с определен кръг правомощия.

Времето е изключително ценно в наши дни и е важно да бъде правилно разпределено. А когато с един документ спестяваш както време, така и пари, това е истински бонус. С това пълномощно можеш да упълномощиш друго лице, което да те представлява пред банкови институции. То ще може например да тегли и внася пари по твоите сметки, да открива и да закрива такива и всякакви други права във връзка с една или повече банки.

Използвай Пълномощно за представителство пред банки, ако:

  • Отсъстваш от страната поради ангажименти в чужбина.
  • Нямаш възможност да извършиш желаните действия поради определени предпоставки.

Важно!

  • Всяка банка определя правилата си във връзка с обслужването на клиенти. Поради тази причина редица банки не признават едно по-общо упълномощаване, а изискват изрично такова. В изричното пълномощно следва да се посочи точният обем от права на упълномощеното лице. Някои банки стигат по-далеч и изискват изричното пълномощно да бъде единствено за тяхната банка, като се посочат и конкретните сметки, с които пълномощникът ще може да работи. Препоръчително е преди съставянето на настоящото пълномощно да бъдат уточнени пълните изисквания за съответната банка.
  • Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено, за да отговаря на изискванията на закона и да породи действие.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.