Споразумение за поверителност

Спомага за запазването на търговска тайна и предотвратява разпространението на поверителна информация.
Цена: 9 лв.
Време: 10 мин.

Оригиналната идея, иновативността, креативността – това са неща, които са изключително ценени в бизнеса. За успеха обаче не е достатъчно само да ги имаш, но и да ги запазиш. Независимо дали става дума за служителите в твоя бизнес или за партньор или подизпълнител, необходимо е те да са наясно с важността от запазване на фирмена информация. Споразумението за поверителност/конфиденциалност създава една правна обвързаност, като осигурява в голяма степен сигурност, че информацията ти ще бъде запазена.

Използвай Споразумение за поверителност, ако:

  • Искаш да запазиш своя бизнес и да не допуснеш изтичане на поверителна информация.
  • Искаш да си сигурен, че хората, с които работиш, няма да разпространят поверителна информация, свързана с твоя бизнес.

Важно!

  • Информацията, предмет на споразумението, трябва да бъде тайна. Това означава, че тя не трябва да бъде публично известна и общо достъпна. На следващо място тя трябва да има някаква стойност, която да оправдава нейния таен характер.
  • Споразумението не е 100% гаранция, но е стабилна основа за защита на правата пред съд и възможност за обезщетение. Може да играе и превантивна функция, като се имат предвид уговорените неустойки.

Какво задължително се включва в Споразумение за поверителност

  • Основното, което страните уговарят са отношенията, които възникват между тях във връзка с предоставяната поверителна информация – нейният вид и обем, както и обезщетението, което ще се дължи в случай на разпространение.
  • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на поверителна информация и задължението да се предприемат необходимите мерки тя да не бъде разпространена и да не стане общественодостъпна.
  • Срокът на споразумението зависи от волята на страните. Обикновено то се сключва за период от няколко месеца до 1-3 години.

Допълнителни уговорки в Споразумение за поверителност

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с възможността за разгласяване на търговската тайна.  Това по своето естество може да се наложи, когато например държавен орган изиска информацията, но може да се предвидят и други хипотези. Ще можеш също така да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от информация, свързана с бизнеса, следващите няколко документа може също да ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."