Споразумение за прихващане на парични задължения

Лесен начин за уреждане на насрещни парични задължения.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

Честа хипотеза в бизнеса е две лица да си дължат взаимно пари, тоест да са едновременно кредитор и длъжник един спрямо друг. За да се избегне ситуацията на губене на време и пари, при която първо едната страна плаща на другата, а след това обратно, се използва настоящото споразумение. Чрез него двете страни погасяват насрещните си парични задължения.

Използвай Споразумение за прихващане на парични задължения, ако:

  • С друго лице имате насрещни задължения, които желаете да прихванете.
  • Имаш дълготрайни отношения с твой бизнес партньор, в хода на които възникват множество задължения както за едната, така и за другата страна.

Важно!

  • Законът за задълженията и договорите предвижда, че прихващането следва да бъде направено едностранно от едната страна. Практиката обаче е наложила страните по-често да сключват споразумения за прихващане. Това позволява прихващането да се съчетае с признание за съществуването на задълженията и от двете страни както по основание, така и по размер.
  • Макар да няма законово изискване прихващането да бъде извършено в писмена форма, сключването на писмено споразумение е предпочитан вариант с оглед доказателствената сила на същото.

Допълнителна важна информация

Поначало паричните задължения се различават по размер и затова, когато се прави прихващане, задълженията се погасяват до размера на по-малкото. Остатъкът от по-голямото задължение, който остава след прихващането продължава да бъде дължим. С други думи, ако лицето А дължи 1000 лева на Б, а лицето Б дължи 750 лева на А, и те направят прихващане помежду си, след прихващането лицето А все още ще дължи 250 лева на Б.

Няма пречка обаче, разликата между двете задължения да бъде опростена. В този случай останалата след прихващането дължима сума също ще се смята за погасена. Това трябва да бъде задължително отбелязано в споразумението.

Още нещо?

Темата за паричните задължения е изключително важна. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята правна сигурност във връзка с това:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."