Project Description

Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг

Промяна на длъжника или добавяне на нов длъжник, който да отговаря солидарно със стария.

Въведение

Сигурността във връзка с изпълнението на различни задължения е от голямо значение. Ето защо хората се стремят да си гарантират точното и навременно изпълнение по различни начини. Един от тези начини е чрез привличане на трето лице, което да се задължи да изпълни задължението на досегашния длъжник заедно с него или вместо него. Това от правна гледна точка е известно като встъпване или заместване в дълг. За да бъде споразумението валидно и да породи своето действие обаче, е необходимо да бъдат спазени изискванията на закона.

Използвай Споразумение за встъпване/заместване в дълг, ако:

 • Ти си кредитор и искаш твоят длъжник да бъде заместен от друго лице.
 • Ти си кредитор и искаш още едно лице да отговаря заедно с твоя длъжник за изпълнение на негово задължение.
 • Искаш да отговаряш самостоятелно или заедно с друго лице за изпълнението на поето от това лице задължение.

Важно!

 • Лицето, което встъпва в дълга на друг, отговаря заедно с него за изпълнението на определено задължение. При тази хипотеза съществуващото задължение се запазва, а кредиторът може да иска изпълнение от всяко едно от лицата. Така когато някое от лицата го изпълни, задължението се погасява.
 • Когато трето лице встъпва в дълг, то трябва да получи съгласие за това или от кредитора, или от длъжника.
 • Лицето, което замества другиго в дълг, отговаря самостоятелно за поетото от него задължение. То става нов длъжник и кредиторът може да иска изпълнение на задължението само от него.
 • Когато трето лице замества другиго в дълг, то трябва да получи изричното съгласие за това от кредитора.

Какво задължително се включва в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото задължение – неговият вид и размер, срок на изпълнение и т.н.
 • Страни по споразумението са първоначалният кредитор и длъжник, както и лицето, което ще встъпи или ще замести в дълг стария длъжник. Съдържанието на споразумението не се влияе от факта дали това са граждани или фирми.

Допълнителни уговорки в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с условията, при които ще следва да отговаря новият длъжник. Ако не е уговорено друго, се запазват условията, които са били в сила спрямо първоначалния длъжник (падеж, лихви и други).

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с изпълнението на задължения се гарантира и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.