Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг

Промяна на длъжника или добавяне на нов длъжник, който да отговаря солидарно със стария.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Сигурността във връзка с изпълнението на различни задължения е от голямо значение. Ето защо хората се стремят да си гарантират точното и навременно изпълнение по различни начини. Един от тези начини е чрез привличане на трето лице, което да се задължи да изпълни задължението на досегашния длъжник заедно с него или вместо него. Това от правна гледна точка е известно като встъпване или заместване в дълг. За да бъде споразумението валидно и да породи своето действие обаче, е необходимо да бъдат спазени изискванията на закона.

Използвай Споразумение за встъпване/заместване в дълг, ако:

  • Ти си кредитор и искаш твоят длъжник да бъде заместен от друго лице.
  • Ти си кредитор и искаш още едно лице да отговаря заедно с твоя длъжник за изпълнение на негово задължение.
  • Искаш да отговаряш самостоятелно или заедно с друго лице за изпълнението на поето от това лице задължение.

Важно!

  • Лицето, което встъпва в дълга на друг, отговаря заедно с него за изпълнението на определено задължение. При тази хипотеза съществуващото задължение се запазва, а кредиторът може да иска изпълнение от всяко едно от лицата. Така когато някое от лицата го изпълни, задължението се погасява.
  • Когато трето лице встъпва в дълг, то трябва да получи съгласие за това или от кредитора, или от длъжника.
  • Лицето, което замества другиго в дълг, отговаря самостоятелно за поетото от него задължение. То става нов длъжник и кредиторът може да иска изпълнение на задължението само от него.
  • Когато трето лице замества другиго в дълг, то трябва да получи изричното съгласие за това от кредитора.

Какво задължително се включва в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото задължение – неговият вид и размер, срок на изпълнение и т.н.
  • Страни по споразумението са първоначалният кредитор и длъжник, както и лицето, което ще встъпи или ще замести в дълг стария длъжник. Съдържанието на споразумението не се влияе от факта дали това са граждани или фирми.

Допълнителни уговорки в Споразумение за встъпване/заместване в дълг

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с условията, при които ще следва да отговаря новият длъжник. Ако не е уговорено друго, се запазват условията, които са били в сила спрямо първоначалния длъжник (падеж, лихви и други).

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с изпълнението на задължения се гарантира и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."