Project Description

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост е често изискване за постъпване на работа.

Често в практиката, по един или друг повод, се налага да ни бъде издадено свидетелство за съдимост. Най-често това се налага при започване на нова работа и сключване на трудов договор. Друг често срещан случай е при получаване на някакво разрешение, например за притежание на оръжие. Задължително е и при определени професии като адвоакт и лекар. Свидетелството за съдимост е документ, който удостоверява, че лицето, на което е издаден, не е осъждано или пък респективно – е осъждано за някакво престъпление.

Свидетелството е валидно за срок от шест месеца, считано от датата на издаването му. Възможно е обаче някой работодател да поиска и по-нов документ.

Използвай Свидетелство за съдимост, ако

  • Искаш да ти бъде издадено свидетелство за съдимост
  • Искаш друг да получи вместо теб твоето свидетелство за съдимост

Важно

  • Заявлението се подава на място в деловодството на съда или в Бюро съдимост, ако има обособено такова;
  • Към пълномощното се прилага акт за раждане и копие от лична карта;
  • За издаване на свидетелство за съдимост се заплаща такса от 5 лв.

Допълнителна важна информация

Свидетелство за съдимост може да бъде издадено от всеки районен съд като за целта се подава заявление. То може да бъде подадено от лицето, за което се отнася, или от трето лице с пълномощно. Пълномощното трябва да е нотариално заверено, освен ако не се подава от роднина, в който случай е достатъчно обикновено писмено пълномощно.

Издаването на свидетелство отнема 3 работни дни, ако се издава от съда в района на мястото на раждане на лицето или 7 дни, ако се издава от друг районен съд.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и онлайн с електронен подпис на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

Още нещо

Ако ти предстои да започнеш работа, може да са ти полезни и следните документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.