Обявяване на Годишен финансов отчет
в Търговски регистър

1. Упълномощаваш ни по имейл.

2. Подготвяме документите.

3. Изпращаш ни сканиран отчет по имейл.

4. Подаваме отчета.

5. Получаваш входящ номер и спестяваш глоба до 3000 лв.

Цена: 59.99 лв. (-14% 69.99 лв.)
Включва и държавна такса.

 

Поръчай обявяване на ГФО

Научи повече

Всяка фирма трябва ежегодно да обявява своя годишен финансов отчет (ГФО), дори и ако не е извършвала дейност.

Краен срок за обявяване на ГФО: 30.06.2017 г.

Глоби за неизпълнение: съгласно Закона за счетоводството, от 500 до 2000 лв. за управителя и от 500 до 3000 лв. за фирмата. За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Процедурата по Обявяване на ГФО в Търговския регистър чрез нас отнема не повече от 15 мин.

Ето как става:

 1. Правиш поръчка на сайта. За над 10 отчета предлагаме до 25% отстъпка. Направи запитване

 2. Веднага изпращаме по имейл документите за обявяването и адвокатско пълномощно.

 3. Подписваш документите и ни ги изпращаш обратно сканирани по имейл. Прикачваш и предварително подготвения от счетоводството ти годишен финансов отчет.

 4. Ние заплащаме държавната такса.

 5. Адвокатът подава всички документи в Търговския регистър. Получаваш входящ номер.

Важно: Има хора, които срещу 5-10 лв. публикуват отчети в сайтове. Това не е необходимо и най-вече: публикуването на отчетите в интернет сайтове не освобождава фирмата от отговорността да обяви отчетите си в Търговския регистър.

Въпроси?

Тук съм да помагам.

Nikola Penchev

Никола Пенчев 

0888 047 188

pitai @ advokatami.bg

Advokatami.bg

Ако има неточности,
връщаме парите.

Работим онлайн с клиенти от цялата страна.

Хора като теб, които си спестиха времето, парите и бюрокрацията: 

Присъедини си към над 300 управители и счетоводители,
които миналата година се възползваха от добрата ни цена
и обявиха ГФО в Търговски регистър чрез нас.

 

Поръчай Обявяване на ГФО

 

Полезна информация

През миналата година взех решението най-накрая да започна свой собствен бизнес и регистрирах моята фирма. Както повечето предприемачи, реших да наема специалист, който да се грижи за счетоводството ми. Е, оказа се, че не само трябва да поддържам изрядно счетоводство, но също така е необходимо всяка година да тегля чертата и да публикувам (обявявам) резултата в Търговския регистър. Как се случва това?

Кой е длъжен да обявява ГФО в Търговския регистър?

Основното правило е, че всички търговци, вписани в Търговския регистър, трябва да обявят своя финансов отчет също там. Това, на първо място, са търговските дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД). Те обявяват ГФО без изключение. Своя годишен финансов отчет трябва да обявят и някои еднолични търговци (ЕТ). Става въпрос единствено за тези ЕТ, които подлежат на независим финансов одит. Такива са търговците, които отговарят на два от следните критерии:

 • балансова стойност на активите – повече от  2 млн. лв.;
 • нетни приходи от продажби – повече от 4 млн. лв.;
 • средна численост на персонала за отчетния период – над 50 души.

Повече за независимия финансов одит ще науча малко по-надолу.

Важно! Трябва да имам предвид, че в зависимост от балансовата стойност на активите, приходите от продажби и средната численост на персонала на фирмата ми, тя попада в една от следните категории – микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие или голямо предприятие. Когато пък съм част от група фирми, тази група може да бъде малка, средна или голяма. В коя категория попада моята фирма е от значение за това кой трябва да изготви годишния й финансов отчет, както и дали подлежи на задължителен независим финансов одит.

За коя година се отнася годишният финансов отчет?

Регистрирах фирмата си на 1 септември 2016 г. Това означава ли, че трябва да направя годишен финансов отчет за периода 1 септември 2016 г. – 1 септември 2017 г.? Не, годишният финансов отчет се съставя за една финансова година, а тя, от своя страна, съвпада с календарната. Т. е. отчетният период е от 1 януари до 31 декември. Следователно, въпреки че към края на годината моята фирма е извършвала дейност едва 4 месеца, аз отново съм длъжен да изготвя и обявя ГФО! Той обаче ще обхваща периода 1 септември – 31 декември 2016г.

Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

Финансовите отчети се изготвят от счетоводители или счетоводни предприятия. Тук има изключение от правилото. Ако фирмата ми спада към категорията на т. нар. микропредприятия и не е осъществявала дейност през годината, финансовият отчет може да се състави вместо от счетоводител – от мен като собственик (ЕООД, ЕАД) или от съдружниците във фирмата.

Има и определени фирми, чиито финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. Тук годишният финансов отчет също се изготвя от счетоводител, но е необходимо да бъде проверен от одитор преди обявяването в Търговския регистър. Тези фирми са няколко категории:

 1. Акционерни дружества (АД, ЕАД) и командитни дружества с акции (КДА) (с изключение на случаите, в които не са осъществявали дейност през годината).
 2. Малки предприятия, които към 31 декември на предходната година отговарят на най-малко две от следните условия:
  • балансова стойност на активите – повече от 2 млн. лв.;
  • нетни приходи от продажби – повече от 4 млн. лв.;
  • средна численост на персонала за отчетния период – над 50 души. Например ако към 31 декември 2016 г. моето малко предприятие има балансова стойност на активите 2 000 001 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 001 лв. и персонал – 51 души, то дейността му ще подлежи на задължителен независим финансов одит.
 3. Средните и големите предприятия.
 4. Предприятията от обществен интерес  – банки, застрахователи, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни посредници и др.
 5. Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес.
 6. Предприятия, за които това изискване е установено със закон.
 7. Консолидирани предприятия (фирми) – това е хипотезата на дружество майка и дъщерни дружества.
 8. Юридическите лица с нестопанска цел*, които извършват общественополезна дейност, и отговарят на поне едно от следните условия:
  • Балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година – повече от 1 млн. лв.
  • Размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за годината – над 2 млн. лв.
  • Сборът на получените през годината финансирания и неусвоените финансирания през минали години надхвърля 1 млн. лв.
 9. Юридическите лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност и посредничество при международно осиновяване.

*Юридическите лица с нестопанска цел не обявяват ГФО в Търговския регистър. От 1 януари 2018 г. юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, ще трябва да обявяват своите ГФО в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Ако моята фирма не попада в нито една от горните точки, моят отчет може да бъде изготвен от счетоводителя ми, без да е нужна проверка от одитор.

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2017 г. обявявам ГФО за 2016 г. За това има определен краен срок:

 • За всички фирми, независимо дали са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД и т.н. – до 30 юни.

Ако не обявя в срок своя ГФО, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 3 000 лв. и имуществена санкция на фирмата ми в размер от 0,1% до 0,5% от приходите от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет. Тази имуществена санкция обаче винаги е минимум 200 лв. При повторно нарушение размерите на глобата и имуществената санкция са двойни.

Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с квалифициран електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина – 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път.

Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно. Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения, които зависят от вида на моята фирма:

 • За дружествата с повече от един съдружник се съставя протокол от общо събрание, на което се приема отчета.
 • За ЕООД едноличният собственик съставя протокол.
 • Необходимо е да бъдат попълнени и:
  • декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства;
  • декларация, че представените документи наистина произхождат от лицата, които са ги подписали (ако заявлението се подава от пълномощник).
 • Когато заявлението се подава от пълномощник, задължително се прилага и самото пълномощно (или електронен образ на пълномощното, когато заявлението се подава по електорнен път).
 • Не трябва да забравям да представя и документ, удостоверяващ факта, че съм платил държавна такса.

Клиентите за нас

 

 

Обявяване на ГФО с вкл. държавна такса Обявяване на ГФО с вкл. държавна такса
4.98 5 47 47
лв. лв.59.99
Процедурата по обявяване на ГФО в Търговския регистър отнема 15 мин. чрез Advokatami.bg Ето как става:1. Избираш нас – доверяваш ни се и заплащаш хонорара ни.2. Подготвяме нужните документи за обявяването и ти ги изпращаме по имейл, заедно с адвокатско пълномощно.3. Подписваш документите и ни ги изпращаш обратно сканирани по имейл, заедно с предварително подготвения от счетоводството ти годишен финансов отчет.4. Ние заплащаме държавната такса.5. Наш адвокат подава всички документи в Търговския регистър. Получаваш входящ номер.
47 ревюта (4.98/5 звезди)
 • 5

  Фирмата се нуждаеше от обявяване на ГФО и не знаех към кой да се обърна, докато не писах на Advokatami.bg , където попаднах на абсолютно професионален екип! Горещо го препоръчвам на всеки!

 • 5

  Благодаря Ви за качествената услуга. Бързо и по много удобен за мен начин ме освободихте от досадното задължение.

 • Любомир Кръстев, Ейнджълс Уъркшоп ЕООД
  5

  Бърза и перфектна работа, най-добре похарчените пари за услуга!

 • 5

  Ползвах услугите на Advokatami.bg за подаване на ГФО! Изключително бързи, коректни и останах много доволна! Благодаря Ви!

 • Йоанис Теофилопулос, Диогенис ЕООД
  5

  Препоръчвам на всички Advokatami.bg. Използваме 2 поредни години услугите им при подаване на ГФО. Коректни, отзивчиви и много бързи.

 • Александър Георгиев, ЛидерАГпроект ЕООД
  5

  Бързи, коректни и отговорни! Продължавайте да сте все така перфектни в работата си!

 

 Ако обявиш ГФО самостоятелно

 • Заплащаш 40 лв. държавна такса за обявяване на ГФО
 • Заплащаш и банкови такси за преводно нареждане към бюджета
 • Сам изготвяш документи за подаване на ГФО
 • Подаваш ГФО на място в Агенция по вписванията и рискуваш да чакаш на опашка с часове
 • Дължиш нова такса за обявяване на ГФО при допускане на грешка и подлежиш на глоба до 3000 лв.
 • Подлежиш на глоба, ако изпуснеш срока за обявяване на ГФО

 Ако обявиш ГФО чрез Advokatami.bg

 • Можеш да свършиш всичко от своя офис изцяло онлайн
 • Получаваш всички необходими документи от нас
 • Не се занимаваш с плащане на такси
 • Не се редиш на опашки в Агенция по вписванията
 • Не ходиш до нотариус
 • Получаваш писмено потвърждение от нас за обявяване на отчета
 • Ползваш отстъпка за подаване на повече отчети
 • Като наш клиент, можеш да ползваш отстъпка за други продукти

 Ако обявиш ГФО чрез някой друг

 • Вероятно ще се наложи на отделиш време за посещение на банка и нотариус
 • При нотариус и в банка заплащаш допълнителни такси
 • Ще изгубиш време да избереш доставчик на услугата
 • Вероятно ще трябва да посетиш офис
 • Рискуваш да бъдеш заблуден в услугата, която поръчваш и отчетът ти да не бъде обявен в Търговския регистър, а другаде
 • Вероятно ще заплатиш по-висока цена (Цената на Advokatami.bg е по-ниска от средната за пазара.)

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."