Обжалване на актове и наказателни постановления на КАТ

Повечето хора смятат, че обжалването на наказателните постановления и електронни фишове на КАТ отнема много време и пари, поради което се отказват, но има ситуации, в които е препоръчително да потърсите правата си. Важно е да знаете, че за подаването на жалба срещу наказателно постановление или електронен фиш не дължите държавна такса, както не дължите и разноски за събиране и проверка на доказателствата по делото.

Фази на обжалване

Самото обжалване протича на две съдебни фази – пред районния съд, по мястото на който е извършено нарушението, и ако жалбоподателят не е доволен от постановеното решение – пред административния съд, който решава делото с окончателно съдебно решение. Срокът за подаване на жалба до съда е 7 дни, ако обжалвате наказателно постановление, и тече от датата на връчването му, и 14 дни, ако обжалвате електронен фиш.

Какво може да направи съда?

Правомощията на съда са да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Дори да не се явите лично или чрез упълномощен представител на делото, съдът е длъжен служебно да провери законосъобразността на обжалвания акт.

Кога няма да отговарям за наложено ми административно наказание?

Възможно е въобще да не сте извършили административно нарушение. Това е така, когато действате при неизбежна отбрана или крайна необходимост. Например: водач на автомобил превишава допустимата максимална скорост по ЗДвП, за да откара до болницата бременна жена, която ражда. Или пък нарушението да представлява маловажен случай и наказващият орган да е имал правомощието само да Ви предупреди устно или писмено, че при повторно нарушение ще Ви наложи наказание.

Постановлението или фишът могат да бъдат незаконосъобразни и съответно отменени от съда, освен в случаите, когато не сте извършили вмененото Ви нарушение и имате доказателства за това, и когато са допуснати нарушения на закона при тяхното съставяне – например, издадени са от некомпетентно лице; не съдържат необходимите по закон реквизити; автоматизираното техническо средство не е преминало задължителната проверка за изправност; приложен е нормативен акт (закон, наредба и т.н.), който не е валиден за конкретния случай и други.

Какви са правата ми?

При всички ситуации на връчено наказателно постановление/ електронен фиш Вие имате право да се обърнете към адвокат за предварителна консултация какви са шансовете Ви да спечелите делото в съда, като разкажете за “нарушението” и представите документи и доказателства. В случай, че ангажирате адвокат за процесуален представител пред съда, за да защитите максимално правата си, Вие трябва да заплатите само неговия хонорар, а ако спечелите, имате възможност да претендирате направените от Вас разходи за адвокатско възнаграждение в отделно ново дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Срокове

Приблизителните срокове, в които може да очаквате окончателно съдебно решение по жалбата, са между 6 месеца и 1 година за гр. София, и около 6 месеца за другите градове на страната. Сроковете са ориентировъчни, тъй като воденето на дела зависи както от натовареността на съда и съдебния график, така и от доказателствата, които трябва да бъдат приобщени по делото по преценка на страните и съда.

Продуктът, описан в тази страница, представлява услуга, предоставяна от “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД. Услугата се състои в използването на софтуер, разработен от дружеството, за генериране на документи, които могат да бъдат използвани за обжалване на наказателно постановление. Изготвянето на документите не представлява адвокатска услуга по смисъла на Закона за адвокатурата. В услугата не се включва процесуално представителство, правен съвет или входиране на документи.