Advokatami.bg

Договор за аренда
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за аренда

Fill out my online form.

Научи повече

Обработването на земеделска земя е нещо, което се ползва с особена закрила на закона. Предоставянето на земеделска земя на друго лице за временно ползване следва да става по строго определен ред. Създаден е специален Закон за арендата в земеделието, който се стреми да предостави адекватна закрила както на лицето, което отдава своята земя (арендодател), така и на лицето, което ще ползва земята (арендатор).

Използвай, ако

  • Отдаваш или ти предстои да отдадеш земеделска земя, машини, селскостопански животни или други движими вещи, свързани със земеделието, на друго лице.
  • Искаш да използваш чужда земеделска земя или инвентар за собствени нужди, като целиш да получиш готова продукция и/или доход.

Важно

  • Договорът за аренда на земеделска земя трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. След сключване на договора, той трябва да се впише в службата по вписвания по местонахождение на имота, като трябва да се предостави скица на имота.
  • Договорът за аренда трябва да бъде регистриран в общинска служба по земеделието по местонахождение на имота. Създадена е специална наредба за целта: наредба №6/2000 год. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии.
  • Прекратяването на договора също подлежи на вписване и регистрация по горния ред.
  • Плодовете, продукцията и доходите, които арендаторът получава в резултат на използване на арендуваното имущество, са негова собственост по силата на закона.

Задължително

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод отдаваните движими и недвижими вещи. Освен земеделска земя, могат да бъдат отдавани под аренда и всякакви други движими и недвижими вещи, които са свързани със земеделието. Такива например са селскостопански постройки, машини, инвентар, животни и други. Страните следва да уговорят и възнаграждението, което се дължи на арендодателя. То може да бъде както парично, така и в натура – да се дължат определени вещи (най-често, част от добива). Няма пречка да се уговори парично и непарично възнаграждение едновременно.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на уговорената в договора земеделска земя и други вещи на арендатора в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.
  • Срокът на договора се договаря между страните. Законът обаче поставя минимален срок от 4 стопански години. Една стопанска година е периодът между 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година. Ако се уговори договорът да е без определен срок, той може да бъде прекратен от всяка от страните с най-малко 2-годишно предизвестие. Предизвестието обаче може да се изпрати най-рано след изтичането на четвъртата година. С други думи – ако е сключен безсрочен договор, той ще може да се прекрати най-рано с изтичането на 6 години.

Допълнително

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задълженията на арендодателя при предаване на арендуваното имущество. Могат да се уговорят и допълнителни права в ползва на арендатора във връзка с използването на имуществото. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиентиreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа