Advokatami.bg

Договор за поръчителство
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Договор за поръчителство

Fill out my online form.

Научи повече

Често практиката в бизнеса налага определени задължения да бъдат обезпечавани. Договорът за поръчителство е универсално правно средство, чрез което едно лице – поръчител се задължава пред второ лице – кредитор да отговаря за задължението на трето лице спрямо кредитора. С други думи кредиторът се сдобива с един допълнителен, “резервен” длъжник, от който може да се търси изпълнение на дадено задължение.

Използвай, ако

  • Ти си кредитор и искаш да обезпечиш свое вземане чрез допълнителен длъжник – поръчител на основния.
  • Ти си длъжник и трябва да намериш трето лице, което да поръчителства за теб пред твоя кредитор.
  • Искаш да направиш услуга на едно лице, като поръчителстваш за негово задължение пред неговия кредитор.

Важно

  • Договорът за поръчителство трябва да бъде сключен в писмена форма, за да бъде действителен.
  • Поръчителят не може да се задължи за повече от това, което дължи длъжникът. Това е законово установено положение. И ако в договора бъде отбелязано по-голямо задължение или по-тежки условия за поръчителя (по-кратки срокове за плащане или по-големи лихви например), то по силата на закона тези уговорки ще се намалят до границите на главното задължение.
  • Главният длъжник и поръчителя стават солидарни длъжници – кредиторът може да иска пълното изпълнение на задължението от двамата, като плащането на единия погасява задължението и спрямо другия.

Задължително

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на обезпеченото задължение – неговият вид и размер. На следващо място и отговорността за последиците от неизпълнението на задължението от страна на длъжника (лихви, неустойки и разноски).
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Праватата и задълженията на страните са свързани с изпълнение на обезпеченото задължение, както и изплащане на възнаграждение, когато такова е уговорено.
  • Срокът на поръчителството се продължава и след падежа на задължението, ако кредиторът предяви иск спрямо длъжника в срок от 6 месеца. Ако в тези 6 месеца Кредиторът не предяви иск, отговорността на поръчителя отпада. Законът не позволява да се уговаря по-къс срок.

Допълнително

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани с възнаграждението на поръчителя, а също и относно последиците при промяна на първоначалното задължение.

Кредиторът може да удължи срока, в който първоначалният длъжник следва да изпълни задължението си, като това няма действие спрямо поръчителя. Това означава, че кредиторът остава обвързан съобразно първоначалния падеж на задължението и именно от този момент започват да текат шестте месеца, в които кредиторът следва да предяви иска спрямо длъжника.

Кредиторът също така може да промени първоначалния си длъжник, като това автоматично освобождава от отговорност поръчителя, освен ако той не е дал изрично своето съгласие да поръчителства и други лица.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангеловаreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа