Договор за поръчителство

Fill out my online form.

Често практиката в бизнеса налага определени задължения да бъдат обезпечавани. Договорът за поръчителство е универсално правно средство, чрез което едно лице – поръчител се задължава пред второ лице – кредитор да отговаря за задължението на трето лице спрямо кредитора. С други думи кредиторът се сдобива с един допълнителен, “резервен” длъжник, от който може да се търси изпълнение на дадено задължение.

  • Ти си кредитор и искаш да обезпечиш свое вземане чрез допълнителен длъжник – поръчител на основния.
  • Ти си длъжник и трябва да намериш трето лице, което да поръчителства за теб пред твоя кредитор.
  • Искаш да направиш услуга на едно лице, като поръчителстваш за негово задължение пред неговия кредитор.
  • Договорът за поръчителство трябва да бъде сключен в писмена форма, за да бъде действителен.
  • Поръчителят не може да се задължи за повече от това, което дължи длъжникът. Това е законово установено положение. И ако в договора бъде отбелязано по-голямо задължение или по-тежки условия за поръчителя (по-кратки срокове за плащане или по-големи лихви например), то по силата на закона тези уговорки ще се намалят до границите на главното задължение.
  • Главният длъжник и поръчителя стават солидарни длъжници – кредиторът може да иска пълното изпълнение на задължението от двамата, като плащането на единия погасява задължението и спрямо другия.

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани с възнаграждението на поръчителя, а също и относно последиците при промяна на първоначалното задължение.

Кредиторът може да удължи срока, в който първоначалният длъжник следва да изпълни задължението си, като това няма действие спрямо поръчителя. Това означава, че кредиторът остава обвързан съобразно първоначалния падеж на задължението и именно от този момент започват да текат шестте месеца, в които кредиторът следва да предяви иска спрямо длъжника.

Кредиторът също така може да промени първоначалния си длъжник, като това автоматично освобождава от отговорност поръчителя, освен ако той не е дал изрично своето съгласие да поръчителства и други лица.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени