Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск

Зареждане на въпросник.

Всеки работник или служител, който работи на трудов договор, има право на платен годишен отпуск. В случаите, когато този отпуск не е изцяло използван през една календарна година, той може да бъде прехвърлен за следващата календарна година. Това право е изрично уредено в чл. 176 от Кодекса на труда и се упражнява чрез настоящия документ.

Не си използвал напълно полагащия ти се платен годишен отпуск и искаш да го прехвърлиш за следващата календарна година.

  • За да бъде отложено ползването на отпуска по желание на служителя, работодателят трябва да постанови писмен акт – заповед.
  • Законът допуска отлагане ползването на не повече от 10 дни от платения годишен отпуск, без значение от пълния размер на същия.
  • Ползването се отлага задължително за следващата календарна година. 

Когато е нужно отпускът за дадена календарна година да бъде прехвърлен за следващата календарна година, е необходимо да бъдат посочени и причините, довели до това искане. Законът изисква това да са важни причини, но преценката е оставена на работодателя, който има право да прецени доколко посочените от служителя обстоятелства обуславят отлагането на отпуска. Работодателят може да разреши отлагането, дори ако прецени, че причините не са важни или пък такива изобщо не са били изложени. 

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени