Предложение за прекратяване на трудов договор

Fill out my online form.
 

При сключването на всеки един трудов договор се определят и хипотезите на неговото прекратяване. Възникват обаче непредвидени обстоятелства, които налагат прекратяването на трудовия договор да се осъществи на един по-ранен етап. Най-често срещаният случай е това да става по инициатива на работника/служителя. Възможни са разбира се и хипотезите, в които работодателят инициира по-ранното прекратяване на трудовото правоотношение.

  • Ти си работодател и искаш да прекратиш дадено трудово правоотношение преждевременно.
  • Ти си работник или служител по трудово правоотношение и искаш да го прекратиш преждевременно.
  • Срокът на предизвестието на трудовото правоотношение, по което ти си страна, е твърде дълъг и не желаеш да чакаш.
  • Всяка от страните по трудовия договор може по всяко време да направи предложение до насрещната страна за прекратяване на договора по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.
  • Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

В предложението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие обичайно се посочва и датата, от която се прекратява трудовото правоотношение. Възможно е обаче предложението да не бъде прието, като в този случай, ако автор на предложението е работникът, то може да се третира като предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Ако пък автор на предложението е работодателят и то е отхвърлено, може да се предвиди то да се превърне в предложение за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (чрез изплащане на обезщетение от страна на работодателя). Тези опции са оставени на избора на автора на предложението. Препоръчително е предложението да бъде връчено на насрещната страна срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени