Advokatami.bg

Трудов договор
Помощ от адвокат за този документ? Свържи се лесно

Трудов договор

Fill out my online form.

Научи повече

Трудовият договор стои в основата на отношенията между работодателя и служителя. Той е един от най-разпространениете договори в практиката. Поради тези причини законът урежда в детайли задължителното съдържание на договора, като често стриктно са посочени граници, от които страните не могат да се отклоняват.

Използвай, ако

  • Желаеш да наемеш служител за своя бизнес.
  • Искаш да започнеш работа.

Важно

  • Трудовият договор трябва да бъде сключен в писмена форма, за да е действителен и да отговаря на изискванията на закона.
  • След сключване на трудов договор, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това в срок от 3 дни до съответната териториална дирекция на НАП. Работодателят следва да изиска от НАП да му бъде изпратено заверено копие от уведомлението, което, заедно с копие от трудовия договор, следва да предаде на съответния работник. Съгласно закона работодателят няма право да допуска работника до работното му място преди да му изпрати тези документи. Уведомлението е бланково и може да бъде изтеглено от официалния сайт на НАП.
  • Законът поставя изисквания за задължителното съдържание на трудовия договор. С оглед максималната закрила на работниците, законът поставя редица ограничения, които не могат да бъдат нарушавани при договаряне на условията на работа. Примери за такива са минималната работна заплата, максималният работен ден и работна седмица, съответно почивките и т.н.

Задължително

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на уговаряната работа – каква работа и къде ще бъде изпълнявана, работното време, през което тя ще бъде изпълнявана, за какъв срок ще бъде изпълнявана, както и възнаграждението, което се дължи.
  • Страни по договора са работодателят от една страна и работникът или служителят, от друга. Работникът отдава работната си сила и се поставя в положение на зависимост спрямо работодателят, който наема работна сила, срещу което дължи възнаграждение.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със спазване на установените от работодателя правила на трудова дисциплина и извършване на определената в договора работа от една страна. Работодателят следва да предоставя необходимите условия за труд и да заплаща уговореното възнаграждение в съответните срокове.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като обикновено трудовият договор е безсрочен, но няма пречка той да бъде сключен и за определен срок, който не може да надвишава 3 години. Особеност на срочния трудов договор са възможността той лесно да бъде трансформиран в безсрочен и по-особени условия за прекратяването му.

Допълнително

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с уговарянето на изпитателен срок. Такъв срок може да бъде уговорен в полза както на работодателя, така и на работника. Законът дава възможност на страните сами да договорят продължителността на изпитателния срок, като единствено поставя ограничение в неговия максимален срок – 6 месеца. Подобна уговорка дава право на страната, в чиято полза е уговорена да прекрати трудовото правоотношение веднага и без предизвестие. Спрямо един и същ работник за една и съща работа може да се уговаря срок за изпитване само един път.

В допълнение страните могат свободно да договарят всички условия по отношение на изпълняваната работа (възнаграждение, допълнителен отпуск, работно време и т.н), като се съобразяват с минималните и максимални изисквания на закона за всеки един елемент.

Завърши въпросника
На база отговорите ще персонализираме документа специално за твоите нужди.

Готов документ
Свали документа си в удобен и позволяващ редактиране .docx файл.

Подпиши и Използвай
Принтирай и подпиши документа си или го изпрати онлайн. Делата ти са правно защитени.
Документите, генерирани чрез Advokatami.bg, се изготвят от софтуер. Това е алгоритъм, който на база на предоставена от потребителя информация, преобразува предварително подготвен динамичен текст. Индивидуалните документи не се изготвят от адвокат, нито се преглеждат или проверяват от такъв. Потребителят може да генерира индивидуализиран правен документ само доколкото алгоритъмът на документа, позволява това.

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа