Трудов договор

Fill out my online form.

Трудов договор – стои в основата на отношенията между работодателя и служителя. Той е един от най-разпространените договори в практиката. Поради тези причини законът урежда в детайли задължителното съдържание на договора, като често стриктно са посочени граници, от които страните не могат да се отклоняват.

При назначаване на служител обаче сключването на трудов договор не е достатъчно. Необходимо е да бъде спазена конкретна процедура. Тя минава през 3 основни стъпки:

 1. Сключване на трудов договор;
 2. Уведомяване на НАП за сключения договор;
 3. Постъпване на служителя на работа

Освен самия трудов договор, към настоящия документ ще намерите и следните приложения:

 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ до НАП;
 • Придружително писмо към уведомление до НАП;
 • Образец-бланка на длъжностна характеристика;
 • Протокол за постъпване на работа;
 • Указания за назначаване на служител на работа
 • Желаеш да наемеш служител за своя бизнес.
 • Искаш да започнеш работа.
 • Трудовият договор трябва да бъде сключен в писмена форма, за да е действителен и да отговаря на изискванията на закона.
 • След сключване на трудов договор, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това в срок от 3 дни до съответната териториална дирекция на НАП. Работодателят следва да изиска от НАП да му бъде изпратено заверено копие от уведомлението, което, заедно с копие от трудовия договор, следва да предаде на съответния работник. Съгласно закона работодателят няма право да допуска работника до работното му място преди да му изпрати тези документи. Уведомлението е бланково и може да бъде изтеглено от официалния сайт на НАП.
 • Законът поставя изискване за задължителното съдържание на трудовия договор. С оглед максималната закрила на работниците, законът поставя редица ограничения, които не могат да бъдат нарушавани при договаряне на условията на работа. Примери за такива са минималната работна заплата, максималният работен ден и работна седмица, съответно почивките и т.н.

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с уговарянето на изпитателен срок. Такъв срок може да бъде уговорен в полза както на работодателя, така и на работника. Законът дава възможност на страните сами да договорят продължителността на изпитателния срок, като единствено поставя ограничение в неговия максимален срок – 6 месеца. Подобна уговорка дава право на страната, в чиято полза е уговорена да прекрати трудовото правоотношение веднага и без предизвестие. Спрямо един и същ работник за една и съща работа може да се уговаря срок за изпитване само един път.
В допълнение страните могат свободно да договарят всички условия по отношение на изпълняваната работа (възнаграждение, допълнителен отпуск, работно време и т.н), като се съобразяват с минималните и максимални изисквания на закона за всеки един елемент.

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени