Заявление за отказ от наследство

Fill out my online form.

Когато едно лице почине, то оставя след себе си определено имущество за своите наследници. В този момент за всеки наследник възниква правото да приеме или да откаже наследството. Законът не се интересува от причините, поради които едно лице се отказва от наследството, което е оставил неговият наследодател. Важно е обаче отказът да се извърши по предвидения в закона ред.

  • Искаш да се откажеш от оставеното от твоя наследодател наследство.
  • Задълженията на твоя наследодател са повече от правата и ако приемеш наследството, ще трябва да изпълниш/изплатиш тези задължения.
  • Заявлението за отказ от наследство се заверява нотариално. Необходимо е авторът да посети нотариус, пред когото да подпише документа.
  • Заявлението се депозира пред районния съд, в чийто район се намира населеното място, в което наследодателят е починал.
  • Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви отказа си от наследство. Ако се забави твърде много обаче, всеки, който има интерес може да поиска от съда последният да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството.
  • Заявлението за отказ от наследство се вписва. След вписването наследникът не може да оттегли своя отказ.
  • Ако наследството вече е прието, отказ от наследство не може да бъде направен.

Доколкото се интересуваш от въпроси, свързани с права и задължения при наследяване, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

Документи, на които да имаш доверие

Изготвени от адвокати с голям опит

Винаги актуални спрямо законите

Делата ти са законни и правно защитени