Project Description

Заповед за преустановяване на работа при извънредно положение (COVID-19)

Правомощие на работодателя да преустанови работата на цялото си предприятие или на част от него във връзка с мерките против COVID-19.

Въведение

Във връзка с въведеното извънредно положение от месец март, 2020 г., както и за нуждите на предотвратяване разпространението на COVID-19, бяха приети изменения в Кодекса на труда. Едно от тях е свързано с правомощието на работодателя да установи непълно работно време за служителите в предприятието или в част от него.

Заповедта се издава на основание чл. 130в, ал. 2 от КТ и трябва да бъде сведена до знанието на служителите. Работодателят може да сам да определи срока, за който се определя непълно работно време като този срок не може да бъде по-дълъг от продължителността на извънредното положение.

След изтичане на срока на заповедта засегнатите служители се връщат на нормално работно време това да бъде свързано с издаването на нова заповед.

Използвай документа, ако

  • Си работодател, който иска да установи непълно работно време в предприятието си.

Важно

  • За влизане в сила на заповедта не е необходимо съгласие на служителя.
  • Добре е заповедта да бъде връчена на служителите срещу подпис.
  • Непълното работно време не може да бъде по-малко от 4 часа на ден.

Допълнителна важна информация

Трудовото възнаграждение на служителите се изчислява пропорционално на намаленото работно време.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.