От идея до устойчив бизнес. Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.
10 септември 2019

Изисквания за регистрация на финансова институция в България

Правилата и условията за регистрация на финансова институция в България са уреденини в Закона за кредитните институции /ЗКИ/. Финансовата институция по своята същност представлява юридическо лице. Това е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции. Важно уточнение е, че финансовата институция не е кредитна институция или инвестиционния посредник.

Предмет на дейност и капитал на финансова институция

ЗКИ регламентира, че финансова институция може да се занимава само с определени категории сделки, а именно:

 1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма;
 3. финансов лизинг;
 4. гаранционни сделки;
 5. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти;
 6. предоставяне на услуги и/или извършване на инвестиционни услуги и дейности;
 7. парично брокерство, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране;
 8. издаване на електронни пари.

За да бъде регистрирана финансова институция в България, тя трябва да бъде регистрирана като юридическо лице. В неговия предмет на дейност трябва да присъстват само гореспоменатите категории сделки.

Съгласно чл.4 от Наредба № 26 минимално необходимият капитал за вписване е в размер на 1 000 000 лв. Той трябва да бъде изцяло внесен към момента на регистрация. Вноските трябва да са парични и да са направени със собствени средства. Регистрираната финансова институция е длъжна по всяко време да поддържа собствен капитал в размер не по-малък от изискуемия за вписването й. В случай че финансовата институция е регистрирана като АД, акциите могат да бъдат само поименни.

Изискване към финансовата институция е и мястото на извършване на основната стопанска дейност да е на територията на България.

Изискванията към управляващите финансова институция

Наредба № 26 предвижда управляващите и представляващите дружеството лица да притежават необходимата квалификация, професионален опит и репутация. Лицата, които пък пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на дружеството трябва да имат надеждност, финансова стабилност и репутация.

„Квалифицирано дялово участие” означава, че едно лице има пряко или непряко дялово участие в предприятие. Това участие трябва да представлява 10 % или повече от капитала или от правата на глас или да осигурява възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на това предприятие;

Изискванията към лицата, които управляват и/или представляват финансовата институция са:

 • да имат висше образование;
 • да имат най-малко 3 години опит в областта на икономиката, правото, финансите, информатиката;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
 • да не са били през последните 2 години членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
 • да не са включени в списъка с лица, на които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
 • не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата квалификация, професионален опит и репутация.

Изискванията към лицата, които притежават квалифицирано дялово участие във финансовата институция са:

 • да не са били през последните 2 години членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
 • да не са включени в списъка с лица, на които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
 • да не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение тяхната надеждност, финансова стабилност и репутация.

Вписване в Търговския регистър и регистъра на БНБ

Всяка финансова институция трябва да бъде вписана като търговско дружество в Търговскяи регистър. Изискванията трябва да бъдат съобразени и спазени още при самата регистрация. След това финансовата институция подлежи на вписване в публичния регистър на БНБ.

Вписването в регистъра на БНБ става с подаването на писмено заявление и регистрационен формуляр по образец. Документите за регистрация се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр – и в електронен вид. Подписва се с квалифициран електронен подпис.

БНБ събира такса в размер на 3 000 лв. за разглеждане на заявлението за вписване и вписва финансовата институция в срок от 30 дни, ако са спазени всички изисквания за регистрация.

След вписването, финансовата институция е задължена да изготвя и предоставя пред БНБ отчети за дейността си на всеки три месеца, годишен финансов отчет, както и да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си. Органите за банков надзор към БНБ разполагат с правомощия да осъществяват контрол върху дейността на дружеството.

Изисквания за регистрация на финансова институция в България
Други статии:


80% намаление в подкрепа на българския бизнес виж офертите

Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Изключително бързо и лесно изготвих договор за паричен наем, следвайки стъпките в сайта. Много благодаря за съдействието!

thumb Мартин Калчев

review rating 5  Няколко услуги имам извършени през Адвоката Ми и съм изклюително доволна от обслужване - бързо, лесно и коректно!

thumb Маргарита Ангелова

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачев

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа