Общи условия

Споразумение между потребител/посетител и Advokatami.bg
Последно обновяване: юни 2018

Уебсайт www.advokatami.bg се оперира и управлява от „Адвокатами.бг Уеб“ ЕООД, което дружество е доставчик и на услугите, предлагани чрез уебсайта. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между теб (като потребител и/или посетител) и „Адвокатами.бг Уеб“ ЕООД относно условията, при които Advokatami.bg ти предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез Advokatami.bg (наричани “Услугите”).

Advokatami.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД, ЕИК: 204649842, гр. София, 1408, ул. Бяла черква 24, телефон: 0888 047 188, email: pitai @ advokatami.bg.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 16 години – не използвай Advokatami.bg.

“Използване” на Advokatami.bg означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки Advokatami.bg ти се съгласяваш с настоящите общи условия. Това включва и секциите Ограничаване на отговорността и Спорове. И двете секции касаят правата ти.

Advokatami.bg предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Използването на някои от услугите изисква онлайн регистрация (виж секция Онлайн регистрация). Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификационна процедура и представяне на парола от потребителя.

Услуги, предлагани чрез Advokatami.bg

Част от услугите на Advokatami.bg са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. За всички останали услуги ти, като потребител, можеш да се възползваш от всички свои права уредени в Закона за защита на потребителите.

Услугите, достъпни чрез Advokatami.bg, ти позволяват, от една страна, да използваш софтуерни решения, разработени от компанията, за да генерираш сам документ съобразно предварително подготвен алгоритъм. От друга страна, посредством други услуги получиш съдействие в хода на различни административни процедури.

Генерирарането на документи се случва чрез специализиран софтуер. Софтуерът обработва предоставената от теб информация в електронен формуляр, свързан с услугата, за да състави и съхрани на сървъра на Advokatami.bg съответния документ, създаден спрямо твоите предпочитания. Всеки документ се генерира във формат .docx. Съдържанието на документите не се изготвя от адвокат и не се преглежда или проверява от такъв.

Условията за ползването на различните услуги, които не се изчерпват с генерирането на индивидуализирани документи, както и тяхната цена и способите за плащане са описани в страницата, отредена за конкретната услуга. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, платените услуги на Advokatami.bg се предоставят след авансово заплащане на цената.

Услугата “Намери Адвокат” ти позволява безплатно да изпратиш свое запитване за правни услуги във връзка с конкретен правен казус. Съобразно предварително подготвен разпределителен алгоритъм, запитването ти ще бъде разпределено на адвокат, дал предварително съгласие да получава правни запитвания. Всеки адвокат, до когото достигат запитвания, публикувани от потребител сам решава дали и по какъв начин да отговори на клиента. Advokatami.bg не е страна в отношенията клиент-адвокат и не следи водената между тях кореспонденция. Advokatami.bg не участва в преговорите за правно съдействие между клиент и адвокат и няма отношение към потенциално дължим хонорар за правни услуги.

Използването на услугата “Намери Адвокат” не води до сключване на договор за правно обслужване. Ако желаеш да получиш правна услуга от адвокат, ти, като потребител имаш задължението да сключиш договор с избрания от теб адвокат. Advokatami.bg не е страна по договора и не участва в неговото сключване или изпълнение.

Във всеки един момент от предоставяне на услугата “Намери Адвокат” Advokatami.bg действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия, не видоизменя както и не инициира предававането на същата, нито избира нейния получател. Advokatami.bg не е страна в отношенията между теб и адвоката. С приемането на настоящите общи условия ти се съгласяваш, че в нито един момент няма да търсиш отговорност на Advokatami.bg за отношенията ти с адвокати, с които си влязъл в контакт посредством използването на услугите на Advokatami.bg.

Адвокатите, с които ти като потребител можеш да се свържеш чрез Advokatami.bg са субект на регулация по Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката, Наредба № 1 от 09.07.2004 за минималните размер на адвокатските възнаграждения, както и решенията на Висшия адвокатски съвет.

Условия за Premium абонамент

Настоящата секция от общите условия урежда твоите права и задължения като Premium абонат на Advokatami.bg. Тя се отнася до теб единствено, ако си закупил продукта Premium абонамент. Ако направиш това, придобиваш качеството абонат и правата, посочени по-долу.

“Premium абонамент” представлява съвкупността от услуги и преференциални условия, предлагани под формата на пакетно предложение, валидно за срок от една година, чието съдържание е описано в настоящите общи условия и по отношение на което потребителите сключват договор с доставчика.

Услугите и , включени в Premium абонамента са:

  1. Възможност за директна връзка с адвокат;
  2. Възможност за безплатно ползване на софтуера на Advokatami.bg за генериране на документи

Директната връзка с адвокат се осъществява със съдействието на Адвокатско дружество “Пенчев и Ко” с БУЛСТАТ 177253298, чието действие се обещава от Advokatami.bg въз основа на договор за абонаментно правно обслужване с адвокатското дружество. Директната връзка с адвокат се осъществява по телефон или имейл на предоставени от Advokatami.bg телефонен номер и имейл адрес за абонати.

Като абонат имаш възможност да ползваш услугата само от един свой телефонен номер, който декларираш пред Advokatami.bg. В рамките на директната връзка с адвокат имаш право да получип информация за възможни действия във връзка със свой правен проблем, без да получаваш правна консултация по същия по смисъла на Закона за адвокатурата.

Възможността за безплатно ползване на софтуера на Advokatami.bg за генериране на документи се предоставя чрез създаването на условия за безплатен достъп до всички продукти на advokatami.bg, изброени на страница https://www.advokatami.bg/docs/.

Срокът на договора, който, като абонат, сключваш с Advokatami.bg за използване на Premium абонамент въз основа на настоящите общи условия, е 1 година. След изтичане на срока на договора, същият се подновява автоматично, освен ако някоя от страните (Ти или Advokatami.bg) не заяви, че желае неговото прекратяване до момента на изтичане на текущия срок.

Като абонат имаш възможност да ползваш отстъпки от част от услугите, предлагани от Advokatami.bg посредством уебсайта https://www.advokatami.bg/. Услугите, включени в преференциалните условия за абонати, са посочени като такива на уебсайта. Отстъпките, от които се ползваш като абонат, са посочени на уеб страницата, на която е представена съответната услуга.

Advokatami.bg се задължава да уговори за Premium абонати преференциални цени на услугите на Адвокатско дружество “Пенчев и Ко” с БУЛСТАТ 177253298, посочени на управляваната от дружеството уеб страница, а именно https://www.kantorata.net/ceni/. Преференциалните цени не могат да бъда по-ниски от предвидените в Наредба № 1 от 9 Юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Като абонат заплащаш авансово годишна такса за използване на Premium абонамент в размер на 99 лв. на година. При неизпълнение на задължението за плащане на такса Advokatami.bg има право да спре достъпа до услугите и да не прилага по отношение на теб преференциалните условия, включени в Premium абонамент.

Като Premium абонат се задължаваш да използваш Premium абонамент единствено за свои лични нужди и да не предоставяш своите данни за достъп, пароли и други на трети лица с цел същите да се възползват от услугата.

Premium абонамент не представлява договор за абонаментно правно обслужване. Услугите, достъпни чрез Premium абонамент не са адвокатски услуги по смисъла на Закона за адвокатурата.

Онлайн регистрация

За използване на някои от услугите, предлагани от Advokatami.bg е необходимо да се регистрираш като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква да предоставиш твой личен e-mail адрес и да избереш своя парола, с която да се идентифицираш като потребител. По желание можеш да запишеш и своите имена и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни ти декларираш, че същите са актуални. Твоят e-mail адрес е средството, с което се идентифицираш в Advokatami.bg, а паролата ти е достъпна само за теб. В случай че я забравиш или желаеш да я промениш, ние ти осигуряване тази възможност. Данните, които ни предоставяш в хода на процедурата по регистрация, ще използваме само, за да ти предоставяме персонифицрани услуги и да се свързваме с теб в случай на нужда. За повече информация виж секция Лични данни по-долу.

При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор с “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване, а за платените услуги – в момента на тяхното заявяване.

Advokatami.bg предлага обща информация за правото в Република България, но не предоставя правни съвети/консултации. Advokatami.bg / “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД не е правна кантора, нито служителите на “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД или Advokatami.bg те представляват правно или действат като твои адвокати. Използването на Advokatami.bg не създава отношение адвокат-клиент между Advokatami.bg (или служител) и теб. Във връзка с какъвто и да е правен въпрос, чиeто разрешаване търсиш чрез създаването на правен документ на Advokatami.bg – ти сам представляваш себе си.

Advokatami.bg не цели да бъде и не е аналог на правна консултация или правен съвет от адвокат.

Ако поради някаква причина е образувано правоотношение между теб и служител на Advokatami.bg – в това правоотношение не участва Advokatami.bg.

Информацията на Advokatami.bg не представлява правен съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като правна консултация. Законодателството се променя динамично и Advokatami.bg не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална и коректна. Не само, че има различна правна уредба в различните Общини на Република България, регулираща въпроси на местно ниво, но и всяка правна норма подлежи на различно тълкуване от съответния съд. Не е възможно обобщена правна информация или правен инструмент като Advokatami.bg да покрие всички възможни хипотези в правото. Ето защо, ако имаш нужда от правна консултация за конкретен проблем, е препоръчително да се свържеш с адвокат.

Advokatami.bg не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на Advokatami.bg или който и да е сайт, водещ до Advokatami.bg. Специално внимание обръщаме на следните три случая: 1) вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);  2) вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща Advokatami.bg и 3) вреди, в следствие на отношенията ти с адвокати при използване на услугата “Намери Адвокат”. Ти поемаш рисковете от използването на  Advokatami.bg.

Advokatami.bg™ не е посредник (реклама) към адвокати.

Advokatami.bg предлага платформа за правна информация, правна самопомощ и колаборация. Имената на служителите и експертите, които съдействат на Advokatami.bg са публикувани с цел откритост. Въпросните лица не взаимодействат с посетителите по никакъв начин като адвокат – клиент, не предоставят правни услуги и правни консултации. Тези лица не заплащат хонорар или каквато и да е парична сума на Advokatami.bg, за да бъдат част от екипа на Advokatami.bg.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари

На всяка страница на Advokatami.bg, в която е представен конкретен продукт като услуга, е посочена конкретна цена, за услугата, както и какво включва цената.

Advokatami.bg приема плащания по следните начини:

1) по банков път чрез превод по сметката ни;

2) с кредитна / дебитна карта през системата на PayPal;

3) с акаунт в PayPal;

4) с кредитна /дебитна карта през ePay (без регистрация);

5) от микросметка в ePay;

6) на каса на EasyPay;

7) на банкомат чрез Bpay;

За платените софтуерни услуги на Advokatami.bg се дължи плащане съгласно посоченото в описанието на посочената услуга. За всички услуги на Advokatami.bg се дължи авансово плащане на такса.

Отказът от поръчка е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на Advokatami.bg като този момент се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес pitai@advokatami.bg като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

След получаване на документи в изпълнение на поръчка от страна на Advokatami.bg е възможно възстановяване на платената такса в случай, че съответният документ не отговаря на действащото законодателство в Република България. Сумата се възстановява в 7-дневен срок от представяне на конкретни доказателства за неактуалността на част от документ или цял документ. Необходимо е да се предостави актуалната правна уредба, която е в конфликт с документа.

Advokatami.bg разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес pitai@advokatami.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от Advokatami.bg услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

Advokatami.bg си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на Advokatami.bg. Advokatami.bg ще ти изпрати съобщение чрез имейл за промяната, в случай че използваш услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на Advokatami.bg. Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш Advokatami.bg, се презюмира (предполага), че си приел промените.

Ако използваш услугите на Advokatami.bg, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтове

Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че Advokatami.bg спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че Advokatami.bg е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

Advokatami.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни

Защитата на твоите лични данни е висок приоритет за нас.

“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с регистрационен номер 434443.

“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД (Advokatami) може да събира и обработва лична информация като име, ЕГН, адрес, телефон, имейл. Информацията за платежните инструменти (кредитни, дебитни карти и т.н.) се обработва от най-сигурните оператори в бизнеса: ePay.bg, PayPal и Борика Банксервиз.

Advokatami.bg може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за твоята операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

За да използваш някои от услугите на Advokatami.bg e необходимо да предоставиш свои лични данни, в това число e-mail адрес, телефон за връзка, две имена и местожителство. При използване на съответните услуги ще бъде своевременно уведомен за необходимостта от представяне на лични данни.

Използване на личната ти информация

Advokatami.bg събира и използва личната ти информация за да управлява Advokatami.bg и да изпълнява заявените услуги. Advokatami.bg може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. Advokatami.bg може да се свързва с теб за обратна връзка на услугите ни.

Advokatami.bg не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъка с клиенти на трети страни. Advokatami.bg може от време на време да ти предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на теб. В този случай твоите данни не са предоставени на третата страна без твоето изрично съгласие. Advokatami.bg може да споделя твоята информация с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ти информация.

Advokatami.bg следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от Advokatami.bg, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

Advokatami.bg ще сподели личната ти информация без твое разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Когато това е необходимо за изпълнение на някоя от услугите, Advokatami.bg ще предостави твоите лични данни на трети лица – адвокати, ангажирани в процеса на предоставяне на съответната услуга.

Бисквитки

Advokatami.bg може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница. Например, ако си се регистрирал на Advokatami.bg и излезеш – бисквитката ще се задейства, когато влезеш отново, ще те разпознае. Така когато се върнеш на Advokatami.bg информацията, която си предоставил преди това ще бъде налична отново.

Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си. Ако решиш да откажеш бисквитките, няма да можеш да се насладиш на всички интерактивни елементи на услугите на Advokatami.

Сигурност на Личните ти данни

Ти си отговорен за предпазването от неодобрен (неправомерен) достъп до потребителска информация и парола, с които използваш Advokatami.bg. Съгласяваш се да не предоставяш паролата си на трети страни, както и поемаш отговорност за действията си в профила си. При засечена злонамерена употреба е важно веднага да уведомиш Advokatami.bg.

Advokatami.bg съхранява твоята информация от злонамерен достъп или използване. Advokatami.bg съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Всяка лична информация (като имена, ЕГН, адреси, банкови сметки и т.н.) се защитава чрез криптиране и Secure Socket Layer (SSL) протокол.

Услуги от трети лица

Някои от услугите, достъпни на Advokatami.bg се предоставят от трети лица. Използвайки, какъвто и да е продукт или услуга чрез домейна Advokatami.bg – позволяваш на Advokatami.bg да споделя информация с третата страна, с която Advokatami.bg има споразумение за сътрудничество.

Информацията цели да допринесе за твоето качествено и адекватно обслужване.

Забранено за незаконни цели

Като условие за използване на Advokatami.bg, ти декларираш пред Advokatami.bg, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на Advokatami.bg

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” Advokatami.bg директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на Advokatami.bg.

Правните документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта Advokatami.bg са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на Advokatmai.bg не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта Advokatami.bg.

Предоставяне на материали извън Документите, които създаваш.

Advokatami.bg не твърди, че притежава каквито и да е документи създадени от теб на и чрез Advokatami.bg; или качени в профила ти. Нито Advokatami.bg ще редактира, който и да е от тези документи. Ти следва да позволиш на Advokatami.bg (включително трети лица, партньори) да използват твоите документи във връзка с предоставяните ти услуги.

В случай, че предоставиш данни и информация (наричани “Допълнителни материали”), извън необходимата информация за предоставяне на съответната услуга, – Advokatami.bg ще има право да ги ползва за всяка цел – комерсиална или друга. Допълнителни материали са например: въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или другa информация по повод услугите. Ти предоставяш правото на Advokatami.bg да използва тези Допълнителни материали под каквато и да е форма във връзка с промоции, реклами и маркетинг на услугите си. Това ще се случва без каквото и да е предупреждение или компенсация към теб. Advokatami.bg не е задължен да публикува каквито и да е Допълнителни материали, които ти предоставиш. Advokatami.bg може да премахне по всяко време част или всички предоставени Допълнителни материали.

Прекратяване / ограничаване на достъп

Advokatami.bg си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта Advokatami.bg и предоставяните услуги. Advokatami.bg си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че Advokatami.bg няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността

(прочети това внимателно, защото е свързано с правата ти)

Информацията, софтуера, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта Advokatami.bg може да съдържат неточности и технически грешки. Advokatami.bg и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в Advokatami.bg. Информация, получена чрез Advokatami.bg не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Ти следва да се консултираш с подходящ специалист, за да получиш съдействие за твоята конкретна (специфична) ситуация.

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Advokatami.bg (“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД) и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта Advokatami.bg по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО Advokatami.bg (“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Advokatami.bg (“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

– прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на Advokatami.bg;

– за забава или невъзможност за употреба на Advokatami.bg или други услуги, чрез сайта;

– за невъзможността за предоставяне на услуги;

– за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез Advokatami.bg;

– за отношения между теб и адвокати, с които си се свързал чрез Advokatami.bg за предоставянето на дадена услуга

Ако не си доволен от който и да е от елементите на сайта Advokatami.bg (който и да е продукт или услуга) или не си съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратиш използването на Advokatami.bg.

Важно:  максималната отговорност на Advokatami.bg се ограничава до размера на заплатените такси за използването на Advokatami.bg

Освобождаване от отговорност

Ти се съгласяваш да освободиш от отговорност Advokatami.bg (“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД) и неговите управители и служители без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с твоята употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от твоя страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

Спорове

Повечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на Advokatami.bg чрез обаждане в отдела за обслужване на клиенти на телефон: 0888 047 188.

Ако Аdvokatami.bg не успее да задоволи потребителските ти претенции, включително чрез медиация (за която заплаща Advokatami.bg), двете страни се съгласяваме да решим спора чрез арбитраж.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта Advokatami.bg са защитени с авторски права. © 2014-2018 “Адвокатами.бг Уеб” ЕООД. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от Advokatami.bg, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на Advokatami.bg. Изключение: горното правило не се прилага за твои собствени Документи или Допълнителни материали, които ти законно качваш на Advokatami.bg. Във връзка с употребата ти на Advokatami.bg, ти се съгласяваш да не използваш каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват Advokatami.bg, са собственост на Advokatami.bg (“Адвокатами.бг Уеб” ЕООД), наши партньори или доставчици. Ти се съгласяваш да не копираш, променяш, създаваш или да се опитваш да придобиеш какъвто и да е код (source code), нито да продаваш, лицензираш или да прехвърляш по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Advokatami.bg.

Търговска марка

Advokatami.bg е регистрирана търговска марка. Имената и марките, които може да откриеш на и чрез Advokatami.bg може да са собственост на съответните лица. Нищо в настоящите Общи условия или Услугите не следва да се третира като позволение за лиценз или каквото и да е право за използване на търговската марка Advokatami. Възможно е да придобиеш такъв лиценз, след предварително писмено позволение от наша страна и последваща законова процедура. Всички ползи от употребата на търговската марка Advokatami.bg принадлежат изключително и само на Advokatami.bg

Авторски права

Advokatami.bg почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото. Ако смяташ, че твоята работа е копирана по начин, че е нарушено авторското ти право, по какъвто и да начин, следва да уведомиш Advokatami.bg според процедурата по-долу.

Advokatami.bg разглежда молби и уведомления за нарушени авторски права на Сайта съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всяка претенция за нарушени права следва да бъде изпратена на адрес pitai@advokatatami.bg със заглавие: “Нарушено авторско право”.

Общи разпоредби

Ти приемаш и се съгласяваш, че по никакъв начин между теб и Advokatami.bg не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и Advokatami.bg по повод използването на Advokatami.bg. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на Advokatami.bg. Правата на Advokatami.bg във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на Advokatami.bg.

Advokatami.bg може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на Advokatami.bg и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.

Въпроси? Коментари? Предложения?

Свържи се с нас на pitai @ advokatami.bg, за да съобщиш за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправиш каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.