Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Накратко за компенсациите за запазване на заетостта – “мярка 60/40”

От |Публикувано на: 31.03.2020|Обновено на: 14.09.2020|

Редакция от 07.04.2020: Само седмица след приемане на мярката тя беше изменена като държавата се ангажира да поеме 60% не само от нетнот овъзнаграждение на служителя, ами и от дължимите осигуровки.

На 30.03 Министерски съвет, с постановление, обяви очакваните мерки за стимулиране на бизнеса в страната. В този пост накратко ще разгледаме най-важните детайли във връзка с тези мерки и процедурата за възползване от тях.

Какво представляват мерките за запазване на заетостта?

За периода на извънредното положение или на част от него, но за не повече от 3 месеца, държавата ще изплаща 60% от брутното трудово възнаграждение на служители във фирми, които изпитват затруднения. Тази сума ще се изплаща директно на работодателите, които ще плащат заплати по нормалния ред на своите служители.

Кой може да кандидатства?

За обявената компенсация могат да кандидатстват работодатели. Необходимо е фирмата да има служители, с които е сключен трудов договор преди 13.03.2020 г. Наетите на граждански договор лица не дават основание за търсене на компенсация.

Фирмите, които могат да кандидатстват по схемата трябва да отговарят на един от следните критерии:

  • Да са прекратили дейността в предприятието си със специална заповед;
  • Да са установили непълно работно време за своите служители със специална заповед;
  • Да са бил изатворени от държавен орга във връзка с извънредното положение;
  • Да са отчели с поне 20% по-ниски приходи спрямо предходен период*

*Като база за сравнение се вземат приходите от месец март, 2020 г. Ако фирмата е регистрирана след 01.03.2019 г., за сравнителен период се вземат средномесечните приходи от януари и февруари, 2020 г. Ако пък фирмата е регистрирана преди 01.03.2019 г., за сравнителен период се взема месец март, 2019 г.

Кой не може да кандидатства?

Фирмите от определени икономически сектори са изключени от обхвата на постановлението, с което се въвежда мярката. Това са работодателите, които осъществяват дейност в секторите: селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа.

Работодатели, които имат данъчни и осигурителни задължения, установени с влязъл в сила акт на държавен орган, също не могат да кандидатстват по мярката.

Как се кандидатства?

Агенция по заетостта обяви списък със сранително прости документи, които трябва да се представят от работодателя. Попълва се заявление, към което се прилага списък с работници, за които се иска изплащане на компенсация.

Документите се подават в дирекция Бюро по труда по един от следните начини:

  • По поща с препоръчано писмо с обратна разписка;
  • По електронен път (необходимо е работодателят да има електронен подпис);
  • По изключение на място в регионалното Бюро по труда.

Когато документите се подават по пощата или на място е важно списъка със служителите (образец е предоставен от агенция по заетостта) да бъде предоставен и на електронен носител – диск или USB памет.

Би трябвало документите да се разглеждат бързо, но дали това ще се случи, предстои да видим.

Срок за кандидатстване

Документи във връзка с обявената мярка ще се приемат от 31.03 до 21.04.2020 г. Макар това да е изцяло в сферата на предположенията, считам, че би било разумно срокът да се удължи при удължаване и на извънредното положение. 

Задължения за работодателя

Има две основни задължения за работодателите. Едното от тях е да се запази заетостта на служителите, за които се получава обезщетение, за период не по-кратък от този, за който се изплаща компенсацията. Казано по-просто, ако фирмата получава комепснация за служител за 2 месеца, след изтичане на този период трябва да запази служителя за още 2 месеца.

По отношение на първото условие не е ясно какво се случва, ако трудовият договор бъде прекратен по инициатива на служителя, чрез дисциплинарно уволнение или по друг начин, който не зависи от намаляването на дейността на работодателя.

Второто условие е да не бъдат прекратени договори на работници и служители на основание съкращаване на щата, намаляване на работата или закриване на предприятието/част от него. Второто условие се касае не до служителите, за които се дължи обезщетение, а за всички служители в предприятието.

Подаване на документите от адвокат

От предоставената информация не става ясно дали документите могат да бъдат подадени от адвокат като пълномощник на работодателя. Правната логика насочва към съществуването на такава възможност, но практическата действителност в държавната администрация говори за обратното. Адвокатите разполагат с електронни подписи, което не може да се каже за голяма част от работодателите в България. Уви, докато не получим информация на своето запитване към Агенция по заетостта във връзка с темата, остава просто да чакаме.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.