Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Набирателна сметка – процедура, документи, време, цени

От |Публикувано на: 26.01.2018|Обновено на: 14.09.2020|

Набирателна сметка е специална сметка, по която се внася определена сума пари в полза на една фирма преди същата да е регистрирана. Откриването на набирателна сметка се приема като част от процедурата по регистрация на търговско дружество. В нея собственикът на фирмата или съдружниците внасят своите дялове от капитала така както са посочени в дружествения договор или учредителния акт на дружеството.

Каква е разликата между разплащателна и набирателна сметка?

Разплащателната сметка е типичната банкова сметка. От и към нея могат да бъдат правени банкови преводи. Тя може да бъде вързана с дебитна карта и по отношения на нея може да бъде направено онлайн банкиране. С откриването на набирателна сметка от друга страна се цели друг резултат, който се подсказва от нейното име – набиране на средства. Тези средства са началният капитал на търговско дружество (фирма). Към момента на откриване на сметката фирмата все още не е учредена и не може да се разпорежда с тези средства.

Как се открива набирателна сметка?

За да се открие набирателна сметка, е необходимо да се посети произволна търговска банка в България. Всички банки отварят набирателнни сметки. Всяка банка е свободна да определя своя цена за разкриване на набирателна сметка, но като цяло стойността на услугата е в размер на около 10 лв. Това е банкова такса.

Когато се открива набирателна сметка на фирма в процес на регистрация, в банката е необходимо да се представят учредителен акт или дружествен договор на фирмата (учредителен акт за ЕООД), както и протокол-решение за учредяване на дружеството. В документите трябва да бъде посочен началния капитал и как той се разпределя между съдружниците, ако има такива. Посочва се също и как ще се представлява фирмата – данни на управител или управители, ако са повече от един.

Процедурата не би трябвало да отнема много време, но понякога могат да бъдат необходими и около 2 часа в банката. За по-бърза услуга е добре да се посети директно бизнес център на съответната банка или клон, който специализира в обслужването на корпоративни клиенти.

Кой открива набирателна сметка?

Набирателна сметка на фирма се открива от едноличния собственик (при ЕООД) или съдружниците (при ООД). Именно те са задължените лица, които правят вноски в капитала на дружеството. При ООД законът изисква всеки съдружник да внесе своя дял от капитала. Така, ако има двама съдружници, всеки от които притежаващ по 50 лв. от капитала на фирмата, не се допуска внасянето на капитала само с една вносна бележка за сумата от 100 лв. Необходими са две бележки, в които да са посочени данните за съдружника, от името на когото се внася капитала. Дори и съдружникът да не е реалният вносител, неговото име трябва да бъде посочено във вносната бележка.

Откриване на набирателна сметка с пълномощно

Възможно е набирателна сметка да бъде разкрита и с пълномощно. Това най-често се случва, когато едноличният собственик или съдружниците са в чужбина и физически нямат възможността да посетят банка в страната.

Необходимо е пълномощното да бъде изрично, т.е. да бъде дадено именно за разкриването на набирателна сметка. Повечето банки имат образци на пълномощни, които могат да предоставят при поискване. Задължително е пълномощното да бъде заверено нотариално. Ако това се прави в чужбина, заверка може се направи в българско дипломатическо представителство – посолство или консулство.

Документи за откриване на набирателна сметка

Набирателна сметка се разкрива с определена цел. Това в повечето случаи е регистрация на търговско дружество в Търговския регистър. Откриването на сметката трябва да бъде доказано пред длъжностните лица, които проверяват учредителните документи. Достатъчни са вносни бележки от всеки съдружник или една такава от едноличния собственик на капитала. Много банки предлагат да издадат удостоверение за внесен капитал по сметката. Това обаче е услуга, която се плаща допълнително, а самото удостоверение като документ не е необходимо пред регистъра.

За какво трябва да се внимава?

Когато се открива набирателна сметка тя се прави в полза на бъдещата фирма. Много е важно името на фирмата по набирателната сметка да съответства точно на името на фирмата, която ще се регистрира. Не се допускат съкращания и абревиатури. Така, например, ако в името на фирмата има израза “индивидуална практика”, което е често среща при лекарските кабинети, тази фраза не може да бъде съкратена като “ИП”.

Друг важен детайл е вноските да съответстват на определените в учредителния акт или дружествения договор. Не е грешка да бъдат и по-високи, но със сигурност не трябва да бъдат по-ниски от посочените в документите.

Документите от банката трябва да бъдат четливи. Това е особено важно, когато регистрацията се прави електронно и в Търговския регистър се представят сканирани копия от вносните бележки.

Какво се случва с набирателната сметка след регистрацията на фирмата?

Когато фирмата бъде регистрирана, разкритата на нейно име банкова сметка може да бъде преобразувана в разплащателна. Това се прави от управителя и в повечето банки е безплатно като услуга. Към сметката може да бъде издадена дебитна карта.

Друга възможност е сметката да бъде закрита и внесените по сметката суми да бъдат изтеглени в брой от управителя на фирмата. За закриването на сметката се заплаща банкова такса.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.