Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Новите правила за търговия с храни от разстояние

От |Публикувано на: 07.07.2020|Обновено на: 14.09.2020|

През месец юни, 2020 г. беше приет нов Закон за храните, който отменя стария от 1999 г. Наред с други промени в уредбата, за пръв път бяха въведени правила за дистанционната продажба на храни. 

Задължителна регистрация

Съгласно чл.60, ал. 2 от ЗХ, търговията с храни от разстояние се извършва след регистрация в съответната областна дирекция по безопасност на храните по адрес на обекта, в който се съхраняват храните или по седалище на доставчика.

Предвижда се подаване на образец на заявление към БАБХ, но към момента на написване на този материал образец все още не е приет. Очаква се БАБХ да конкретизира допълнително правилата за продажба на храни от разстояние, които в закона са разписани съвсем накратко.

Заявлението трябва да бъде подадено най-малко 14 дни преди започване на дейността и се проверява в рамките на 5 работни дни от подаването му. Ако в заявлението се установят неточности, се дава достатъчен срок за коригирането им. В крайна сметка съответният доставчик се вписва в специален регистър, който се води от БАБХ

Регистрация на обект за производство или дистрибуция

Храните, които подлежат на продажба от разстояние, следва да бъдат произведени в или дистрибутирани от обект, който отговаря на законовите изисквания. Обектът също подлежи на регистрация като за целта се изпраща заявление отново до областната дирекция за безопасност на храните.

Най-важните данни, които се посочват в заявлението, са:

  1. Документ за собственост или право на ползване;
  2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за строеж или разрешение за поставяне на преместваем обект;
  3. Групи и подгрупи храни, които се произвеждат или дистрибутират;
  4. Вид водоснабдяване и начин за отвеждане на отходни води;
  5. Декларация за изпълнение на изискванията на приложимите европейски регламенти.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни от започване на дейността в обекта. Ако всичко със заявлението е наред, обектът се регистрира. В срок от 60 дни от регистрацията БАБХ трябва да направи проверка за съответствие на обекта с нормативните изисквания. Това означава, че обектът може да започне дейност след регистрация и преди окончателната проверка.

Изисквания за транспортиране на храни

Новият Закон за храните предвижда специален ред за транспортиране на някои храни. Това са храни, които са посочени в Приложение III на Регламент 853/2004 на ЕС (основно месо, риба и други сходни), както и брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Превозните средства, с които се транспортират посочените храни, също подлежат на регистрация като компетентният държавен орган отново е БАБХ. На регистрираните автомобили се поставя специален стикер.  

Други изисквания при дистанционна продажба на храни

Храните, които са обект на дистанционна продажба, трябва да бъдат етикетирани съобразно правилата на Европейския съюз и най-вече Регламент 1169/2011 на ЕС. Новост в закона е поставянето на обозначения “Добит в България” и “Продукт от България” . Това са означения за първични продукти, които са добити в страната или пък храни, чиято основна съставка е местна и всички етапи на производството са осъществени в България.

Има изрична забрана за дистанционната продажба на храни за кърмачета и малки деца, както и на храни, които се използват за специални медицински цели.

Последиците от закона за вече работещи бизнеси

Търговците на храните, които законът заварва, имат срок до 09.09.2020 г. да приведат дейността си в съответствие с изискванията. Това означава да подадат необходимите заявление до съответната областна дирекция за безопасност на храните, относно:

  1. Регистрация на бизнес оператор;
  2. Регистрация на обект за производство или дистрибуция на храни;
  3. Регистрация на превозно средство.

Санкцията при извършване на дейност без регистрация е от 2000 до 4000 лв., а за използване на нерегистрирано превозно средство – 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата може да достигне троен размер.

Екипът на Advokatami.bg може да ти съдейства да регистрираш своята дейност по продажба на храни. Можеш да се свържеш с нас от тук.

За този пост е изпозлвана снимка от Freepik.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.