Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Отмяна на пътувания от туроператори заради извънредното положение и COVID-19

От |Публикувано на: 30.03.2020|Обновено на: 14.09.2020|

Редакция от 07.04.2020: Само седмица след написване на материала бяха прието изменения в Закона за извърнедното положение, с които на туроепраторите се даде възможност да предложат на своите клиенти ваучер за друго пътуване, когато това, което са резервирали е отменено заради мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Тази възможност съществуваше и преди като разликата сега е, че, ако клиентът не приеме ваучера, туроператорът трябва да върне заплатената цена след края на извънредното положение.

Туризмът е един от най-засегнатите сектори, ако не и най-засегнатият изобщо, във връзка с разпространението на епидемията от COVID-19 и въведеното във връзка с нея извънредно положение в страната. Затварянето на границите и забраната за събиране на едно място на повече от двама възрастни на практика прави невъзможно огранизирането и провеждането на групови пътувания. Това създава много проблемна ситуация за туроператорите и туристическите агенти, чийто бизнес е свързан именно с организацията на групови пътувания.

В този материал ще разгледам как стои въпросът с прекратяването на договори и връщането на заплатена цена на потребители на туроператорски услуги във връзка с наложеното извънредно положение.

Какви са правомощията на туроператорите при обявеното извънредно положение?

Отговор на този въпрос дава Директива 2015/2032 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги на Европейския съюз. Член 12, ал 3 от директивата гласи:

”Организаторът може да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, ако:

б) организаторът е възпрепятстван да изпълни договора поради непредотвратими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне и преди започване на изпълнението на туристическия пакет.”  

Извънредното положение и най-вече наложените във връзка с него мерки от правителството, както и от правителствата на други държави, са именно непредотвратими и непредвидени извънредни обстоятелства. Тяхното настъпване дава право на туроператорът да отмени пътуванията като възстанови ан своите клиенти платената цена. Положителното за компанията, организираща пътуванията е, че не дължи обезщетение, което иначе би дължала, ако отмени дадено пътуване без да има основателни причини.

Важно, че за да се възползва от това си право, съответният туроператор трябва да уведоми писмено своите клиенти. Уведомлението може да бъде изпратено и по имейл, ако такъв е предоставен от потребителя.

Може ли туроператорът да не връща парите на свои клиенти при отменени пътувания?

Това може да се случи, ако туроператорът предложи алтернативни варианти – ваучер за своите услуги или друга дата за пътуването. Тези опции са приложими, само ако клиентът се съгласи с тях. Ако неговото желание е да получи парите си обратно, то компанията, организираща отмененото пътуване, не може да откаже.

С влизането в сила на Закона за извънредното положение обаче беше предвидено отпадане на последиците от забава при плащане на задължения на частноправни субекти. Туроператорите без съмнение са точно такива субекти. В тази връзка те не биха дължали неустойки или лихви, ако забавят връщането на парите на своите клиенти до края на извънредното положение.

Прилагат ли се правилата за непреодолима сила по отношение на туроператорите?

Непреодолима сила, съгласно закона, е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Извънредното положение, само по себе си, не е непреодолима сила, но мерките приети във връзка със същото са точно такава. Търговският закон казва, че търговец, който не може да изпълни свое задължение заради непреодолима сила, не отговаря за неизпълнението.

В случая обаче разпоредбите на директивата са с предимство пред тези на Търговския закон. Те са специални по отношение на закона и при противоречие се прилагат вместо него. Туроператорите не могат да се позоват на непреодолима сила и да откажат да изпълнят задълженията си без да възстановят на своите клиенти заплатените от тях такси.

Съветът на Европейската комисия към потребителите е, с оглед тежката ситуация, в която се намират туроператорите в момента, да приемат предложените от тях алтернативни варианти на обезщетение – ваучери или пренасрочване на пътуване. Напълно реална е ситуацията, в която фирма, занимаваща се с туризъм, изпадне в несъстоятелност заради намалял до нула обем на работа и необходимостта от връщане на заплатена цена на своите клиенти. В този случай потребителите рискуват да не получат нищо или пък нещо твърде дребно от на практика фалиралата компания.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.