Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Права на работниците през време на извърнедното положение (COVID-19)

От |Публикувано на: 07.04.2020|Обновено на: 14.09.2020|

В последните дни много се говори за правомощията на работодателите през време на извънредното положение във връзка с предотвратяване разпространението на вируса COVID-19. Тук ще разгледаме гледната точка от позицията на служителите, които са не по-малко засегнати от наложените мерки.

Правно положение и възможности на работниците и служителите в извънредно положение

Работодателят е този, който има правото да наема и освобождава работници и служители, както и да делегира права, задължения и правила на работа във връзка с организирането на бизнеса си. Затова се презюмира, че той се намира в по-благоприятно положение спрямо  работниците и служителите в предприятието. Именно поради тази зависимост от решенията на работодателя, Кодексът на труда урежда по-голяма закрила по отношение на работниците и служителите.

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се въведоха изменения в Трудовия кодекс, които имат действие от 13-ти март. Въпреки че законът дава по-голяма защита на работниците и служителите, пред тях възникват много въпроси относно получаването на възнаграждение, промяна в работното време, ползването на платен и неплатен отпуск, както и въвеждане на безопасни условия на работа.

Размер на трудовото възнаграждение

Най-важното, което трябва да се отбележи е, че възнаграждението на работниците и служителите остава непроменено, според трудовия договор, освен ако не е въведено непълно работно време. Тогава работодателят има право да намали възнаграждението пропорционално за времето на полагане на труд. Съгласно новосъздадения чл. 120в от КТ работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. За този период обаче работодателят дължи трудовото възнаграждение на работниците или служителите в неговия пълен размер.

Право на безопасни условия на труд

Поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, министърът на здравеопазването, издаде заповеди, свързани с изисквания за здравни и безопасни условия на труд на работните места. Всеки служител и работник има право да сезира Инспекцията по труда, в случай че счита тези правила за нарушени от страна на работодателя.

Упражняване на правото на платен и неплатен годишен отпуск

Ползването на платеният годишен отпуск може да се извърши по инициатива работодателя или на работника и служителя. 

С цел осигуряването на по- голяма безопасност на работодателите бе дадено право да предоставят платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Всички работници или служители попадат в тази хипотези, освен тези които са погасили правото си на ползване на платен отпуск по чл.176а КТ.

Специална категория лица, могат да използват пълния размер на платения си годишен отпуск или остатъка от него по своя инициатива, без съгласието на работодателя, т.е работодателя е длъжен да разреши на тези лица да  упражнят правото си, като това време се счита за трудов стаж. В хипотезата на чл. 173а, ал. 2 попадат лицата:

  • бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 
  • работник или служител с трайно намалена работоспособност поне 50%;
  • работник или служител с право на закрила при уволнение;

Чл. 162 от КСО дава още една възможност за упражняване правото на платен годишен отпуск, без съгласието на работодателя, като тук попадат лицата: работника или служителя при временна неработоспособност поради карантина, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Отпуските по тази категория лица се разрешават от здравните органи.

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не се предоставя правна възможност на работодателя едностранно да налага ползване на неплатен годишен отпуск, което означава, че разпоредбата на чл. 160 КТ остава в сила, според която ползването на неплатеният отпуск се извършва само по инициатива на работник или служител, като ползването на 30 работни дни в една календарна година се счита за трудов стаж.

Право на обезщетение за безработица

При прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя поради основанията по чл. 328, ал.1, т.1-4 КТ, пред служителите стои възможността да получават обезщетение за безработица. Лицата, работещи по трудови договори, задължително се осигуряват за риск „Безработица“. Тези работници и служители трябва в 7-дневен срок от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение да се регистрират към териториално поделение на НОИ. 

За периода на обявеното извънредно положение този срок спира да тече, респективно се създаде чл. 3а КСО според който документите, подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.

Когато работодателят прекрати договора на един служител с предизвестие поради намаляване обема на работа, закриване на предприятието или съкращаване на щата, служителят има право да получи обезщетение в размер на една заплата за оставане без работа. Това обезщетението е допълнително към заплатата на служителя, която продължава да си тече и през време на предизвестието.

За автора: Дарина Манева

Дарина Манева
Дарина е завършила право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград през 2019г. За нея главната цел е да бъде полезна. Стремежът и е да помага на хората и да открива решения в трудни ситуации.