Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

От |Публикувано на: 04.01.2019|Обновено на: 14.09.2020|

В този материал ще разгледаме един от най-често срещаните прийоми в сделки с недвижими имоти. Става въпрос за сключването на предварителен договор. Надяваме се статията да бъде интересна и полезна.

Защо и как се сключва предварителен договор при покупко-продажба на имот?

Продажбата на недвижим имот става във формата на нотариален акт. Това е законово изискване. Нотариалният акт е вид договор, който се изготвя и подписва пред нотариус. Понякога обаче страните не са готови веднага да подпишат нотариален акт – възможно е самите условия да не са налице или пък да имат други съображения. В този случай може да се използва предварителен договор. Той внася необходимата сигурност в отношенията между продавача и купувача на имота преди изповядването на сделката пред нотариус.

Предварителният договор се сключва в обикновена писмена форма. Задължителното му съдържание включва описание на имота и неговата цена. Страните могат допълнително да уговорят срок за сключване на окончателен договор, начина на плащане, както и допълнителни задължения.

Предимства на предварителния договор

Въпреки че договорът се нарича предварителен, той далеч не е маловажен и е вид застраховка никоя от страните да не бъде ощетена. Затова купувачът и продавачът трябва да са запознати с правата си преди да сключат предварителен договор. Сключването на предварителния договор има съществени ползи както за купувача, така и за продавача на имота. Ето някой от тях:

  • Допълнителен срок за набиране на средства

На първо място той дава на купувача допълнителен срок да се сдобие с необходимата сума. В периода до сключване на окончателен договор може купувачът да кандидатства за отпускане на ипотечен кредит или да продаде собствения си недвижим имот. Възможно е да се уговори и разсрочено плащане.

  • Допълнителен срок за завършване на строеж

Продавачът на имота, от своя страна, получава възможност да извърши някои строително-монтажни работи и да се снабди с необходимите документи за имота (данъчна оценка, скица, схема и др.) С предварителния договор продавачът се задължава да набави към датата на сключване на окончателния договор удостоверение за липса на тежести върху имота – ипотеки, възбрани, вписани искови молби, учредено право на ползване.

  • Сигурност на по-ниска цена

Сключването на предварителен договор е значително по-евтино от сделката пред нотариус. Не е необходимо да се заплащат никакви такси и да се вадят документи.

Последици от неизпълнението на предварителния договор и обявяване на договора за окончателен

Възможно е една от страните да не изпълни задълженията си и да не се стигне до сключване на окончателен договор за продажба на имота. Така например може купувачът да не заплати остатъка от цената или продавачът да не се яви в уговорения ден за изповядване на сделката пред нотариус.

Изправната страна има няколко възможности пред себе си. На първо място може да отправи покана до другата страна да изпълни доброволно задълженията си в разумен срок. Обичайно страните уговарят част от продажната цена да се плати при сключване на предварителния договор, най-често в размер 10 % от крайната сума. Тази сума служи като задатък (капаро). В случай, че една от страните не изпълни договора, другата страна може да иска задатъка в двоен размер.

Втората възможност е да се иска обявяването на предварителния договор за окончателен. Съгласно чл.19, ал.3 ЗЗД всяка страна по предварителен договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен, в случай че е изпълнила задълженията си по договора.

Ако желаеш да сключиш предварителен договор, можеш да генерираш такъв от нашия уебсайт на тази страница. Ако пък имаш въпроси, свързани с този документ можеш винаги да се свържеш с нас от тук.

 

Използвано изображение от Freepik.

Росица Георгиева
Студент по право в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. С Advokatami.bg я свързва желанието да работи в мотивираща обстановка сред свежи хора, които всекидневно разбиват мита, че правото е досадна и неразбираема наука.