Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ) – сдружения и фондации

От |Публикувано на: 05.01.2018|Обновено на: 14.09.2020|

С последните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрацията на сдруженията и фондациите се премести от окръжните съдилища – в Търговския регистър. Това налага пререгистрация на НПО, които са учредени преди 01.01.2018 г. Такива организации са юридическите лица с нестопанска цел – ЮЛНЦ, а именно сдружения и фондации.

Всяка организация, регистрирана по стария закон, трябва да подаде заявление за пререгистрация на НПО в новия регистър. Той вече носи името Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел).

Какво е необходимо, за да се направи пререгистрация на НПО?

Пререгистрация на НПО се прави със заявление по образец, което се подава в Търговския регистър (а вече и регистър на ЮЛНЦ). Заявлението с код А15 или А16, съответно за сдружение и фондация. Може да бъде подадено онлайн или на място в Агенция по вписванията. Заедно със заявлението се представя копие от устава или учредителния акт на организацията.

За да бъде попълнено коректно заявлението за пререгистрация на НПО, е необходимо да се знае номера на делото, с което организацията е регистрирана в окръжния съд. Номерът на делото може да се види в решението на регистрация, издадено от съда. Важно е да се знаят и имена и ЕГН на всички лица, участващи в управителния орган на НПО-то.

Процедурата е освободена от държавни такси, което означава, че е напълно безплатна. За сметка на това обаче трябва да се подготвите за доста писане, тъй като в заявлението се попълват всички цели, които организацията си е поставила, средствата за постигането им както и още доста данни.

Какво се случва след подаване на заявлението за пререгистрация на ЮЛНЦ?

След подаване на заявление то се проверява от длъжностно лице в Агенция по вписванията. При констатиране на нередовности, се дават указания на заявителя. Ако всичко със заявлението е наред, Агенция по вписванията изисква служебно от окръжния съд удостоверение за актуално състояние за НПО-то. “Служебно” означава, че заявителят не трябва да ходи до съда, за да извади сам това удостоверение, нито пък трябва да поръчва на съда да го изпраща на Агенцията.

След получаване на удостоверението Агенцията вписва организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Всички данни се запазват, включително кода по БУЛСТАТ.

Промяна в организацията заедно с пререгистрацията

Възможно е заедно с пререгистрацията да се извърши промяна в организацията. Двете вписвания се правят с едно заявление, но за промяната се дължи държавна такса. Необходимо е да се представят и документи, които доказват промяната – най-вече решение за съответната промяна от сдружението или фондацията.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.