Project Description

Договор за поръчка

Популярен договор когато едно лице поръчва на друго да сключи сделка за негова сметка.

Въведение

Договор за поръчка се сключва между две лица – Доверител и Довереник. Доверителят възлага на довереника да сключи за негово сметка някаква сделка. Довереникът сключва сделка с трето лице от свое име, след което прехвърля на Доверителя резултата от сделката. Пример за такава сделка би било следното: собственик на имот възлага на агенция за недвижими да отдава неговия имот под наем срещу определена месечна цена срещу комисионна. Собственикът на имота е доверител, а агенцията – довереник.

Използвай Договор за поръчка, ако:

 • Искаш да възложиш на някого да сключи една сделка от твое име.
 • Предстои ти да сключиш някаква сделка от свое име, но в интерес на друго лице.

Важно!

 • Довереникът сключва сделката от свое име. Всички права, на които стане собственик във връзка със сделката, трябва след това да бъде прехвърлени на доверителя. Това прехвърляне се нарича отчетна сделка.
 • Доверителят дължи възнаграждение на довереника, само ако страните изрично са уговорили такова в договора.
 • Доверителят е длъжен да предостави на довереника необходимите средства, включително парични такива, необходими за сключване на сделката.
 • Доверителят може да се откаже от договора с оттегляне на поръчката. В този случай той дължи обезщетение на довереника за направените разноски, а също така и възнаграждение, ако такова е било уговорено. Довереникът пък може да се откаже от договора с отказ, в който случай дължи на доверителя обезщетение за претърпените от него вреди.

Какво задължително се включва в Трудов договор с условие за стажуване

 • Основното, което страните уговарят са параметрите на сделката, която довереникът ще сключи за сметка на доверителя. Често се уговаря и възнаграждение в полза на довереника. Добре е да се включат и конкретни клаузи за предаване на придобитото от сделката.
 • Страни по договора са доверител и довереник. Законът не поставя никакви ограничения за това кой може да бъде страна по договора за поръчка.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със сключването на сделката и предаването на резултата за довереника и осигуряването на средства и заплащане на възнаграждение за доверителя.
 • Форма на договора се изисква, когато сделката, която Довереникът ще сключи, е за закупуване на недвижим имот. Тогава договорът се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Още нещо?

Отношенията, които възникват в договора за поръчка, са много сходни с тези при пълномощните. Ето защо считаме, че следните документи може също да бъдат интересни и полезни за теб:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.