Project Description

Договор за заем за потребление

Необходим при заемане на по-големи количества определени вещи.

Въведение

Договорът за заем за потребление е правно средство да се получат определени заместими вещи (тоест такива, които са равностойни помежду си – например 5 кг. ябълки или 10 бутилки вино). След изтичането на определен период от време трябва да се върнат вещи от същия вид, количество и качество. Той е необходимата гаранция, че си дал или получил определени вещи от някой.

Използвай Договор за заем за потребление, ако

 • Трябва да дадеш или искаш да получиш определени вещи.
 • Искаш да имаш доказателство, че си дал определени вещи на някой.

Важно!

 • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, в които се уговаря възнаграждение, както и когато стойността на заемните вещи надвишава 5000 лева.
 • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на заемните вещи, а не самото подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка с възнаграждението (лихвата), неустойките и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.

Какво задължително се включва в Договор за заем за потребление

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на предаваните вещи – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане, както и евентуалното възнаграждение.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на заемните вещи и тяхното връщане в уговорените срокове, както и изплащането на възнаграждение, когато такова е уговорено.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за потребление

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с възнаграждение, обезпечение на заема, неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Поначало договорът за заем за потребление е безвъзмезден, т.е. подлежи на връщане толкова, колкото е дадено. Няма пречка обаче страните да договорят определено възнаграждение, но това трябва да бъде изрично отбелязано в договора. Когато и двете страни по Договора за заем за потребление са търговци, то се предполага, че възнаграждение се дължи, но е необходимо то също да бъде отбелязано в договора.

Още нещо?

Правната сигурност в заемите се покрива и от други документи. Ето няколко:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.