Договор за заем за потребление

Необходим при заемане на по-големи количества определени вещи.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен.Въведение

Договорът за заем за потребление е правно средство да се получат определени заместими вещи (тоест такива, които са равностойни помежду си – например 5 кг. ябълки или 10 бутилки вино). След изтичането на определен период от време трябва да се върнат вещи от същия вид, количество и качество. Той е необходимата гаранция, че си дал или получил определени вещи от някой.

Използвай Договор за заем за потребление, ако:

  • Трябва да дадеш или искаш да получиш определени вещи.
  • Искаш да имаш доказателство, че си дал определени вещи на някой.

Важно!

  • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, в които се уговаря възнаграждение, както и когато стойността на заемните вещи надвишава 5000 лева.
  • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на заемните вещи, а не самото подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка с възнаграждението (лихвата), неустойките и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.

Какво задължително се включва в Договор за заем за потребление:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на предаваните вещи – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане, както и евентуалното възнаграждение.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на заемните вещи и тяхното връщане в уговорените срокове, както и изплащането на възнаграждение, когато такова е уговорено.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за потребление

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с възнаграждение, обезпечение на заема, неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Поначало договорът за заем за потребление е безвъзмезден, т.е. подлежи на връщане толкова, колкото е дадено. Няма пречка обаче страните да договорят определено възнаграждение, но това трябва да бъде изрично отбелязано в договора. Когато и двете страни по Договора за заем за потребление са търговци, то се предполага, че възнаграждение се дължи, но е необходимо то също да бъде отбелязано в договора.

Още нещо?

Правната сигурност в заемите се покрива и от други документи. Ето няколко:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."