Регистрация на фирма Проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър

Проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър

Всяка фирма в България има свое име. То трябва да бъде уникално – да няма друга фирма с това име. Наличието на фирма с идентично име е най-често срещаната причина регистрацията да бъде отказана.

Ето някои примерни имена на фирма, които трябва да избягвате:

 1. Често срещани наименования, например “Маркетинг” ЕООД
 2. Абреваитури, например “АБВ” ЕООД или “ЕйБиСи” ООД
 3. Популярни фамилни имена, например “Димитров” ЕООД
ВАЖНО! Името на фирмата трябва да се изпише на кирилица.

Отговаряме в рамките на работния ден.

Изисквания за име на фирма

Всеки собственик на фирма може, а също така е длъжен, сам да избере нейното име. Законът обаче определя някои правила, за това как трябва да се казва една фирма, които трябва да бъдат съобразени: Ето основните изисквания към наименованието на твоето ЕООД или ООД:

 1. Името на фирмата трябва задължително да бъде изписано на кирилица;
 2. Името трябва да бъде свободно, т.е. да няма друга фирма или организация с идентично име;
 3. Името не трябва да бъде заблуждаващо или да съдържа нецензурни думи и изрази;
 4. За някои специални фирми се предвиждат и задължителни имена.

В следващите параграфи ще обясним значението на всяко едно от тези правила и ще посочим пример.

Изписване на кирилица

Основното име на фирмата винаги трябва да бъде изписано на кирилица. Освен буквите от българската азбука са разрешение и препинателни знаци – точки и тирета. Не се допускат символи като „&“, „+“ и подобни.

Фирмата може да има име и на английски език или пък изписване с латински букви. То обаче не трябва да бъде превод на името на български, ами транслитерация. Пример: „Адвокатами.бг“ става „Advokatami.bg“, а не „MyLawyer.bg“.

Свободно име на фирма

Не трябва да има друга фирма със същото име. Няма проблем името да е подобно, но има някои особености, които трябва да се спазят. Най-важното е, че наличието на празни места, точки или тирета не се приема за разлика между две фирми. По-долу посочваме имена, които Търговският регистър счита за еднакви:

 • Адвокатами.бг
 • Адвокатамибг
 • Адвоката ми.бг
 • Адвокатами-бг
 • Адвоката ми бг

Заблуждаващо име на фирма

Заблуждаващо можем да бъде име, което очевидно не отговаря на дейността на фирмата. Ако, например, твоята фирма извършва дейност в областта на транспорта и логистиката, тя не може да се нарича „застрахователно дружество“.

Специални правила за някои търговски дружества

В някои случаи законът обвързва специфичната дейност на дадена фирма с нейното наименование. Така, например, законът за лечебните заведения изисква стоматолозите да включват в наименованието на своите фирма израза „Индивидуална практика за първична дентална помощ“ и към нея да добавят името на лекаря – собственик на фирмата.

Задължително правило има и за едноличните търговци, които посочват своите име и фамилия в наименованието на своята фирма, заедно с произволно избрана от тях добавка.

В други случаи предметът на дейност на фирмата трябва да бъде съобразен с нейното име. Ако в името на фирмата присъства думата „холдинг“, то дейността трябва да отговаря на тази, предвидена за холдингово дружество. Това е участие в управлението или собствеността на други търговски дружества.

Как се образува името на фирмата?

Името на фирмата се образува от избраното име от собственика или съдружниците и добавка – съответно ЕООД, ООД, АД, ЕТ и други. Тази добавка винаги е част от името и показва правноорганизационната форма на дружеството.