Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Скрито разпределение на печалба

От |Публикувано на: 03.10.2018|Обновено на: 14.09.2020|

Скрито разпределение на печалба означава прехвърляне на средства от търговско дружество към съдружниците или акционерите без същото да е реализирано формално като разпределение на печалба. В този материал ще обърна внимание на няколко детайла, свързани с тези действия, а именно:

  1. По какво се различава едно скрито разпределение на печалба от откритото такова?

  2. Кои действия се считат за скрито разпределение на печалба?

  3. Как законът третира скритото разпределение на печалба от гледна точка на данъци и санкции?

Открито vs скрито разпределение на печалба

За да разберем кое разпределение на печалба е скрито, то трябва да си обясним първо и кое е „открито“. Всъщност в закона няма термин „открито разпределение на печалба“, но можем да кажем, че това е стандартната процедура за изплащане на дивидент на съдружници и акционер. Когато в края на една календарна година дружеството реализира счетоводна печалба, тя може да бъде разределена между съдружниците под формата на дивидент. В този случай тя се облага с данък. На първо място това е корпоративен данък – 10% от печалбата. Този данък се наичслява, независимо от това дали печалбата се изплаща на съдружниците или се инвестира в дружеството.

При изплащане на печалбата, всеки съружник дължи данък дивидент в размер на 5% от това, което получава. Това накратко е нормаланта ситуация при разпределение на печалба. Резултатът е, че имущество на дружеството, което е негова печалба, става имущество на съдружниците.

Скрито разпределение на печалба е постигане на същия резултат, но като се избягва формалната процедура за това. Целта е да се избегне плащането на данъци. Един твърде опростен, но подходящ за случая, пример би бил печалбата да се прехвърли на съдружниците под формата на дарение. Този конкретен пример няма да доведе до данъчни облекчения, но представлява намаляване на имуществото на дружеството за сметка на това на съдружниците. Фирмата не получава абсолютно нищо в замяна. Това е важно и ще го разгледаме в следващата точка.

Кои действия се считат за скрито разпределение на печалба?

Формално тези действия са посочени в допълнителните разпоредбни на ЗКПО. Това са основно плащания, които се правят в полза на съдружниците и акционерите или свързани с тях лица и които отговарят на едно от следните две условия:

  1. Плащането не е свързано с дейността на дружеството;

  2. Плащането като цена за услуга или стока надхвърля нейната обичайна пазарна стойност.

Под първата точка попадат доста различни видове сделки. Като цяло плащанията, които не са свързани с дейността на дружеството, не се признават като данъчен разход. Това означава, че техният размер се добавя към счетоводната печалба за финансовата година, за да се изчисли данъчната печалба. Пример за такава сделка е фирма, която няма нищо общо с транспортната дейност, да закупи камион. Отново твърде опростен пример, но достатъчно ясен.

Вторият случай е по-често срещан в практиката и можем да изпозлваме стандартен пример. Фирма извършва дейност в областта на софтуерните технологии. Както често се случва, съдружниците в нея са програмисти и сами създават продуктите си. Фирмата трябва да създаде софтуер, за изработката на който трябва да наеме програмист. Логичният избор е да се сключи граждански договор с някой от съдружниците, въз основа на който той да изработи софтуера и да получи възнаграждение.

Нищо не пречи обаче в договра да се уговори твърде висока цена и по този начин съдружникът да получи повече от пазарната цена за тази услуга. В този случай фирмата получава нещо (услуга) в замяна на това, което дава (пари) и тази сделка е свързана с основната дейност на дружеството (разработка на софтуер). Липсва обаче еквивалентност.

За да се считат посочените сделки за скрито разпределение на печалба, трябва насрещната страна по тях задължително да бъде съдружник (за ООД), акционер (за АД) или свързано със съдружниците и акционерите лице. Кои лица са свързани е дълга тема, но достатъчно е да кажем, че това са роднини или търговски дружества, в които съответният съдружник участва.

В закона се обръща внимание и на друг пример за скрито разпределение на печалба. Това е даването на заем от съдружник на дружеството. Дружеството връща заема заедно с лихви, които са директна печалба за съдружника. Не всеки заем представялва разпределение на печалба. Това важни за по-големи заеми с особени условия за лихвите, върху които няма да се спирам в този материал.

Как законът третира скритото разпределение на печалба?

Логично е, че това понятие се разглежда от закона именно за данъчни цели. По-горе вече посочих, че разходите, които не са свързани с дейността на дружеството изобщо не се признават за данъчни разходи, т.е. не се вземат предвид при изчислението на печалбата на годишна база. Същото правило важи за втората категория сделки – тези, при които заплатената от дружеството цена надхвърля пазарната. Те също няма да бъдат признати за разход.

Друга последица е, че законът предвижда и санкция за лицата, които извършват скрито разпределение на печалба. Тя е в размер на 20 % от сумата на разхода, който е определен за такова действие. Тази санкция се налага на дружеството, а не на съдружника. Налагането на санкция може да се избегне, ако фирмата посочи в своята данъчна декларация обстоятелството, че е извършено скрито разпределение на печалба. Законът изрично допуска това.

Третата последница е, че ще бъде начислен данък дивидент в размер на 5%. Този данък по правило се дължи от лицето, което получава дивидента, но се начислява и удържа от дружеството, което го разпределя. Същото правило се прилага и при скрито разпределение на печалба.

За автора: Никола Пенчев

Никола Пенчев
Ники обича нестандартния, новия и различния подход към бизнеса и правото. Завършил е Софийската математическа гимназия и право в Софийския университет.