Споделяме как развиваме дигитална компания в България. Учим много всеки ден. Ще учиш и ти.

Запиши се

Създаване на дъщерно дружество – как става?

От |Публикувано на: 28.12.2017|Обновено на: 14.09.2020|

Дъщерно дружество е фирма, която е собственост на друга фирма. Тази друга фирма се нарича майка. Тя притежава целия капитал или част от капитала на дъщерното дружество. Процесът по създаване не дъщерно дружество не е никак сложен. На практика е почти идентичен с процедурата по регистрация на фирма, която е собственост на физически лица (граждани).

Необходимо е да се обърне внимание, че дъщерно дружество и клон са две различни неща. Дъщерното дружество е отделна фирма – съвсем различна от фирмата майка. Клонът пък е час от фирмата-майка. Той не е отделна фирма. Клонът може да се разглежда като териториално подразделение на фирмата.

Създаване на дъщерно дружество

Процедурата по създаване на дъщерно дружество протича идентично с тази за регистрация на фирма с някои особености. Законът изисква да се вземе решение за учредяването от името на фирмата-майка. Това решение се взима от общото събрание или едноличния собственик и се оформя в протокол.

Другите стъпки са стандартни. Трябва да се избере управител. Той е физическо лице – човек. Фирмата като ООД или ЕООД не може да се управлява от друга фирма.

Управителят трябва да посети нотариус – заверява се нотариално образец от подпис. Управителят открива и банкова сметка на дружеството. Може да се наложи в банката да присъства и управителя на дружеството-майка, ако е различен от този на дъщерното дружество. Това се налага, защото собственик на капитала е друга фирма. Като собственик на капитала фирмата-майка ще взима решения за дейността на дъщерното дружество чрез своя управител.

Създаване на дъщерно дружество

Различни варианти за създаване на дъщерно дружество

Най-често срещаният вариант е дъщерно дружество да бъде собственост изцяло на фирма-майка, т.е. то да бъде ЕООД. Няма пречка обаче едно дъщерно-дружество да бъде собственост на повече от едно лице (ООД). Така например съдружници в едно дъщерно дружество могат да бъдат две фирми-майки. Може също и една фирма-майка да притежава повече от едно дъщерни дружества.

Малко по-особена е ситуацията, когато се прави дъщерно дружество в чужбина. В този случай регистрацията трябва да бъде съобразена със законите на страната, в която фирмата се учредява.

Когато пък чужда фирма прави дъщерно дружество в България, е необходимо да се представят допълнителни документи при регистрацията. Тези допълнителни документи трябва да удостоверяват регистрацията на фирмата-майка в чуждата държава както и да показват кои лица и по какъв начин могат да вземат решение за откриването на дъщерно дружество. Тези документи се превеждат и легализират в България.

Какви са предимствата на дъщерните дружества?

Дъщерните дружества са приложими основно при структуриране на дейността на един бизнес. Така например една фирма-майка може да има различни дъщерни дружества, всяко от които да управлява определен сегмент от дейността – дистрибуция, производство, продажби и т.н. Разпределението на дейността позволява диференциране на разходите и приходите и контролиране на риска. Ако даден продукт не върви добре и трупа загуби, това няма да засегне целия бизнес, а щетите ще бъдат ограничени до това дъщерно дружество, което го управлява.

Друго предмиство е, че чрез създаването на дъщерни дружества могат да бъдат привличани инвеститори, които имат интерес да инвестират само в определена сфера от бизнеса. Да кажем, че имате фирма, която се занимава с маркетинг – традиционен и дигитален такъв. Имате инвеститор, който желае да участва в дигиталния, но не и в традиционния маркетинг. В този случай можете да направите дъщерно дружество, в което да изнесете дейността по дигиталния маркетинг и в което да предложите участие на инвеститора. 

При създаване на дъщерно дружество има и чисто счетоводни предимства.  Така например фактурираните от фирмата майка суми към дъщерното дружество мога да бъдат данъчно признати като разходи и да бъдат приспаднати от финансовия резултат.

Много съществено предимство е данъчната консолидация. Тя позволява обединяване на печалбите и загубите на всички дъщерни дружества в дружеството-майка. Ако една от фирмите е на печалба, а друга на загуба, двата резултата се прихващат, за да се получи финална печалба или загуба, върху която се начислява корпоративен данък.

За автора: Стефан Ценков

Стефан Ценков
Студент е по бизнес икономика с преподаване на английски език в УНСС. Интересува се от дигитален маркетинг и предприемачество.